Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Затока, Л. П. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
Cтабілізація бібліотечних документів: експериментальні дослідження та перспективи впровадження [Текст] / Л. П. Затока, Н. Б. Баляниця [и др.] // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С.488-508
Шифр журнала: Ж68592/2016/20

Кл.слова (ненормированные):
стабілізація, мікроміцети, модельні зразки паперу, ніпагін, полігексаметиленгуанідин. stabilization, micromycetes, model samples of paper, nipagin, polyhexamethylene guanidine. стабилизация, микромицеты, модельные образцы бумаги, нипагин, полигексаметиленгуанидин
Аннотация: Розглянуто різні методи захисту документів від руйнівної дії мікроміцетів, що використовувалися починаючи з 20-х років XX cт. Наводиться інформація про пошук нових дезінфектантів з переліку рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України. Аналізуються отримані результати дослідження граничних діючих на мікроскопічні гриби концентрацій спиртових і водних розчинів дезінфектанту "Валеус-Д". Порівнюються дані про вплив ніпагіну, "Валеус-Д" і 70%-го етанолу на грибостійкість, хімічні і фізико-механічні характеристики модельних зразків чотирьох видів паперу (ганчір’яного, друкарського, офсетного, газетного)^UThe article reviews various methods of documents protection against the destroying effect of micromycetes. The methods considered have been in use since the third decade of the 20th century. The authors provide information on the search of new disinfectants from the list recommended by the Ministry of Health of Ukraine. In particular, these include nipagin and a new product "Valeus-D" (analog of the investigated earlier Polidez). The received results of study of minimal concentrations of Valeus-D disinfectant alcohol and water solutions having effect on microscopic fungi are analyzed. Data on the influence of nipagin, "Valeus-D" and 70% ethanol on resistance to fungi, chemical and physicomechanical characteristics of model samples of four types of paper (rag, typographical, offset, newsprint) are compared. The experiments’ results indicate, that 1% nipagin, 2% and 4% "Valeus-D"(pH 9) render the highest resistance to fungi. It is revealed, that 70% ethyl alcohol and 1% nipagin had the least influence on the physicomechanical properties of model samples of paper. Accentuated is the need to continue pilot studies of the use of other modern effective disinfectants and other types of paper^RВ статье рассматриваются различные методы защиты документов от разрушающего действия микромицетов, которые использовались начиная с 20-х годов XX в. Приводится информация о поиске новых дезинфектантов из перечня рекомендованных Министерством здравоохранения Украины. В частности, это нипагин и новое средство "Валеус-Д" (аналог исследованного ранее Полидеза). Анализируются полученные результаты исследования граничных действующих на микроскопические грибы концентраций спиртовых и водных растворов дезинфектанта "Валеус-Д". Сравниваются данные о влиянии нипагина, "Валеус-Д" и 70%-ного этанола на грибостойкость, химические и физико-механические характеристики модельных образцов четырех видов бумаги (тряпичной, типографской, офсетной, газетной). По результатам экспериментов установлено, что высокий показатель грибостойкости оказывали 1%-й нипагин, 2%-й и 4%-й "Валеус-Д" с рН 9. Выявлено, что 70%-й этиловый спирт и 1%-й нипагин менее всего влияли на физико-механические свойства модельных образцов бумаги. Акцентируется внимание на необходимости продолжения экспериментальных исследований с использованием других современных эффективных дезинфектантов и других видов бумаги
Файл:  rks_2016_20_33.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Баляниця, Н. Б. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського); Баляница Н. Б.; Мозгова, С. Г. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського); Мозговая С. Г.; Суббота, А. Г. (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України); Суббота А. Г.; Чуєнко, А. І. (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України); Чуенко А. И.; Письменна, Ю. Б. (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України); Письменная Ю. Б.; Затока Л. П.