Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Шипко, Л. В.
Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду М. Г. Крейна (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) [Текст] / Л. В. Шипко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С.195-210
Шифр журнала: Ж68592/2013/17

Кл.слова (ненормированные):
архівний фонд, джерело, математика, член-кореспондент, АН УРСР, М. Г. Крейн.. archival fund, source, mathematics, corresponding member of the Academy of Sciences of USSR, M. G. Krein.. архивный фонд, источник, математика, член-корреспондент, АН УССР, М. Г. Крейн.
Аннотация: Проаналізовано структуру та склад документів архівного фонду члена-кореспондента АН УРСР М. Г. Крейна, що зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Доведено цінність матеріалів даного фонду як важливого джерела для сучасних науковців у галузі математики, а також у дослідженні проблеми моментів, теорії інтегральних рівнянь, математичної теорії коливань та різних проблем функціонального аналізу.^UThe article analyses the structure and composition of the archival fund documents of M. G. Krein, the corresponding member of the Academy of Sciences of USSR, stored in the Institute of Archival Science of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. The author proves the value of this fund materials as an important source for contemporary scholars in the field of mathematics as well as the study of the problem of moments, the theory of integral equations, mathematical theory of vibrations and different problems of functional analysis.^RПроанализирована структура и состав документов архивного фонда члена-корреспондента АН УССР М. Г. Крейна, хранящегося в Институте архивоведения Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. Доказано ценность материалов данного фонда как важного источника для современных учёных в области математики, а также в исследовании проблемы моментов, теории интегральных уравнений, математической теории колебаний и различных проблем функционального анализа.
Файл:  rks_2013_17_12.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Шипко Л. В.