Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Березовська, О. В. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
Склад та інформативність архівного фонду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (2006–2010) [Текст] / О. В. Березовська // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С.122-132
Шифр журнала: Ж68592/2016/20

Кл.слова (ненормированные):
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, архівний фонд, історія науки, зоологічна наука, документи. I. I. Schmalhausen Institute of Zoology of the NAS of Ukraine, archival fond, history of science, zoological science, documents. Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, архивный фонд, история науки, зоологическая наука, документы
Аннотация: Досліджено змістовну частину та інформативні складові архівного фонду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України за 2006–2010 рр. Визначено особливості здійснення експертизи цінності окремих видів документів. З’ясовано, що представлені документи є вагомою джерельною базою з історії зоологічної науки цього періоду і дозволяють здійснити комплексний джерелознавчий аналіз та представити цілісну характеристику розвитку основних напрямів роботи інституту^UIn the article investigated are the composition and informative constituents of the archival fond of I. I. Schmalhausen Institute of Zoology of the NAS of Ukraine for the period of 2006–2010. Identified is the specifics of the appraisal process of certain documental types. The author reveals that reviewed documents are a significant source base for the study of the history of zoological science in that period and enable us to carry out a comprehensive analysis of sources and characterize the development of main directions of the Institute^RИсследовано содержательную часть и информативные составляющие архивного фонда Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины за 2006–2010 гг. Определены особенности проведения экспертизы ценности отдельных видов документов. Выяснено, что представленные документы являются весомым источником по истории зоологической науки этого периода, позволяют осуществить комплексный источниковедческий анализ и представить целостную характеристику развития основных направлений деятельности института
Файл:  rks_2016_20_10.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Березовская О. В.