Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Січова, О. В.
З історії колонізації південних земель Правобережжя і приєднання їх до Гетьманщини (перша третина XVIII ст.) [Текст] / О. В. Січова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2004. - Вип. 9. - С.112–120
Шифр журнала: Ж68592/2004/9

Файл:  rks_2004_9_9.pdf - 0 2.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Січова, О. В.
Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії [Текст] / О. В. Січова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.124–134
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_12.pdf - 0 3.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Січова, О. В.
Архівна система Академії наук Української РСР у 60–70-х роках ХХ століття [Текст] / О. В. Січова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.143-162
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Кл.слова (ненормированные):
науковий архів, академія наук, історія архіву, архівний фонд науково-дослідного інституту, архівна система.. scientific archive, Academy of Sciences, history of archive, Archival Fond of Research Institute, archival system.
Аннотация: Розкривається етап історії архівної системи НАН України, правонаступника АН УРСР, ознаменований створенням центральних загальноакадемічних архівних інституцій – Центрального наукового архіву та Ради по організації комплектування та використання документальних матеріалів АН УРСР^uТhe researcher describes the stage of history of the archival system of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR thet is marked by creation of the all-Academy archival institutions – the Central Scientific Archive and the Council for organization of acquisition and use of documentary materials.
Файл:  rks_2012_15_11.pdf - 0 4.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Січова, О. В.
Фондування документів науково-дослідної установи НАН України [Текст] / О. В. Січова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С.485-493
Шифр журнала: Ж68592/2015/19

Кл.слова (ненормированные):
Національна академія наук України, науково-дослідний інститут, фондування, архівний фонд, архівний документ, фондоутворювач, систематизація, назва фонду, крайні дати фонду. National Academy of Sciences of Ukraine, research institute, archival fond, archival document, fond creator, systematization, fond name, chronological scope of a fond. Национальная академия наук Украины, научно-исследовательский институт, фондирование, архивный фонд, архивный документ, фондообразователь, систематизация, название фонда, крайние даты фонда
Аннотация: Розглянуто основні критерії і характерні особливості фондування документів в архівах науково-дослідних установ НАН України; проаналізовано структуру, склад архівного фонду та правила внутрішньої фондової систематизації документів^UThe article analyzes the main aspects of the assignment of the records of research institutions of the NAS of Ukraine to archival fonds, in particular, the records assignment to archival fonds according to certain characteristics, archival fonds creation in accordance with the scientific principles of provenance, continuity and archival fond integrity. Shown are the features of the internal systematization of the documents of research institutions of the NAS of Ukraine, caused by the specifics of the institutions functions. Illustrated are the examples of institutional archival fonds acquiring names and the conditions leading to their renaming. Analyzed is the procedure of a chronological scope fixation of a research institution of the NAS of Ukraine archival fond ^RСтатья посвящена анализу основных аспектов фондовой организации архивных документов научно-исследовательских учреждений НАН Украины: определению или уточнению фондовой принадлежности документов, формированию архивных фондов в соответствии с принципами происхождения, континуитета и уважения фонда. Показана специфика внутренней фондовой систематизации документов научно-исследовательского учреждения НАН Украины, связанная с особенностями, обусловленными функциями учреждения. Рассмотрены примеры присвоения названий фондам учреждений и возможных предпосылок к их переименованию. Проанализирована методика установления хронологических границ архивного фонда научно-исследовательского учреждения НАН Украины
Файл:  rks_2015_19_34.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Сичевая О. В.
5.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Січова, Оксана Василівна (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
Організація архівної справи в наукових установах Національної академії наук України [Текст] / О. В. Січова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2018. - Вип. 22. - С.358-374
Шифр журнала: Ж68592/2018/22

Кл.слова (ненормированные):
архівний підрозділ; архівний фонд; науково-дослідний інститут; Архівний фонд НАН України, статус архіву, функції архіву, Інститут архівознавства НБУВ.. archive, archival fond, the Archival Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, research institution, status of archive, archive functions, the Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine.. архив, архивный фонд, Архивный фонд НАН Украины, научное учреждение, статус архива, функции архива, Институт архивоведения НБУВ.
Аннотация: Висвітлено сучасний стан архівної системи Національної академії наук України, зокрема проаналізовано систему архівних підрозділів, їхній статус, взаємозв’язки, функції та характерні особливості формування і складу архівних фондів. Окреслено коло фондоутворювачів та досліджено систему фондоутримувачів Архівного фонду НАН України. Відстежено динаміку змін у статусі та функціях архівних підрозділів академічних установ, визначено перелік основних проблем, що виникають у діяльності архівних підрозділів на сучасному етапі.^UThe study is devoted to the research of the current state of the archival system of the National Academy of Sciences of Ukraine, in particular, the study of departmental archives, their status, interrelations, functions and specifi c features of the formation and composition of archival funds. The article analyzes the key element of the academic archival system, which is the Archival Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, as a complex of archival funds containing documents refl ecting the activities of the National Academy of Sciences of Ukraine, its contribution to the development of Ukrainian and world science, which are an important component of the National Archival Fund. The paper shows types of fund creators, taking into account their legal status and studies the system of fund holders of the Archival Fund of the NAS of Ukraine. It is shown that the archival system includes archives of scientifi c research institutions, scientifi c and technical enterprises and public organizations under the jurisdiction of the National Academy of Sciences of Ukraine. Departmental archives of institutions that preserve documents of the National Archival Fund are divided into two categories: archives with the right of permanent custody of documents and archives that keep documents temporarily, prior to transfer to permanent custody to the main Archive of the National Academy of Sciences of Ukraine − it is the Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine. The article also considers the characteristic features of the activity of Appraisal commissions of various levels on the assessing the value of records in institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine. As a result of the analysis of the archives normative and reporting documents, the dynamics of changes in the status and functions of archival divisions of academic institutions was studied, a list of the main problems arising in the activity of archives at the present stage was determined.^RРабота посвящена исследованию современного состояния архивной системы Национальной академии наук Украины (НАН Украины), в частности изучению системы архивных подразделений, их статуса, взаимосвязей, функций и характерных особенностей формирования и состава архивных фондов. Проанализирован ключевой элемент академической архивной системы – Архивный фонд НАН Украины как комплекс архивных фондов, содержащих документы, отражающие деятельность НАН Украины, ее вклад в развитие отечественной и мировой науки, имеющих как культурную, так и практическую ценность и являющихся важной составляющей Национального архивного фонда (НАФ). Представлен видовой состав фондообразователей с учетом их юридического статуса и исследована система фондодержателей Архивного фонда НАН Украины. Показано, что в состав архивной системы входят архивные подразделения научно-исследовательских учреждений, научно-технических предприятий и общественных организаций, находящихся в ведении НАН Украины. Архивные подразделения учреждений, хранящие документы НАФ, делятся на две категории: подразделения с правом постоянного хранения документов и подразделения, хранящие документы временно, до передачи на постоянное хранение главному архивному подразделению НАН Украины. Особое внимание уделено анализу функций главного архивного подразделения НАН Украины – Института архивоведения Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. Представлена динамика изменений в статусе и функциях архивных подразделений академических учреждений, определен перечень основных проблем, возникающих в деятельности архивных подразделений на современном этапе. Рассмотрены характерные особенности деятельности экспертных комиссий различных уровней по проведению экспертизы ценности документов в учреждениях НАН Украины.
Файл:  rks_2018_22_24.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Сичевая Оксана Васильевна