Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ткаченко, І. В.
Видання українського народного тижневика "Засів" у Києві (1911–1912) [Текст] / І. В. Ткаченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2004. - Вип. 9. - С.29–45
Шифр журнала: Ж68592/2004/9

Файл:  rks_2004_9_3.pdf - 0 2.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ткаченко, І. В.
"Село” – перша українська суспільно-політична селянська газета [Текст] / І. В. Ткаченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.91–104
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_7.pdf - 0 3.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ткаченко, І. В.
Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело [Текст] / І. В. Ткаченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.323–346
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_25.pdf - 0 4.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ткаченко, І. В.
Редакційний комітет "Літературно-наукового вістника" у листуванні М. Грушевського (1912–1914) [Текст] / І. В. Ткаченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С.153-163
Шифр журнала: Ж68592/2012/16

Кл.слова (ненормированные):
редакційний комітет ЛНВ, листування М. Грушевського, редакційна робота в ЛНВ в 1912–1914 рр., видавничий процес.. LSH’s editorial stuff, publishing process, correspondence of M.S. Hrushevskyi, editorial work in LSH in 1912–1914.
Аннотация: На основі джерел особового походження, насамперед листування, висвітлено діяльність редакційного комітету ЛНВ у 1912–1914 рр., представлено роль М. Грушевського в його створенні та роботі як фактичного головного редактора видання. Досліджено особливості видавничого процесу в ЛНВ під керівництвом комітету, взаємини його членів з М. Грушевським.^UIn the article on the base of personal origin sources, foremost of correspondence, the activity of «LSH’s» editorial stuff in 1912–1914 was cleared up, the role of M.S. Hrushevskyi in it’s creation and work as a real primary editor was reflected. The specialties of editorial process in «LSH» under guidance of editorial stuff, it’s relations with M.S. Hrushevskyi were explored.
Файл:  rks_2012_16_11.pdf - 0 5.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ткаченко, І. В.
Особливості видання і редакційна робота в "Літературно-науковому віснику" київського періоду у листуванні М. Грушевського зі співробітниками журналу [Текст] / І. В. Ткаченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С.65-79
Шифр журнала: Ж68592/2013/17

Кл.слова (ненормированные):
«Літературно-науковий вістник» (ЛНВ), М. Грушевський, листування, редакційна та видавнича робота.. correspondence of M. Hrushevsky, editorial work in LSH, technical workers of the editorial staff, preparation of the magazine to edition.. «Литературно-научный вестник» (ЛНВ), М. Грушевский, переписка, редакционная и издательская работа.
Аннотация: Проаналізовано листування М. Грушевського зі співробітниками редакції журналу «Літературно-науковий вістник» і висвітлено особливості виходу в світ та редакційну роботу ЛНВ київського періоду, зокрема стосунки М. Грушевського з працівниками редакції.^UIn the article the specialties of publishing and editorial work in LSH of Kyiv period, represented in M. Hrushevsky’s correspondence with the magazine’s editorial staff, are taken up. It was shown, with a help of epistles, in what way M. Hrushevskyi cooperated with the technical workers of the editorial staff during the process of magazine’s edition.^RПроанализированы переписки М. Грушевского с сотрудниками редакции журнала «Литературно-научный вестник» и освещены особенности выхода в свет и редакционную работу ЛНВ киевского периода, в частности отношения М. Грушевского с работниками редакции.
Файл:  rks_2013_17_6.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Ткаченко И. В.
6.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ткаченко, І. В.
Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків "Село" та "Засів" як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики [Текст] / І. В. Ткаченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С.344-352
Шифр журнала: Ж68592/2015/19

Кл.слова (ненормированные):
М. Грушевський, українська періодика, тижневик "Село", тижневик "Засів". M. Hrushevsky, Ukrainian periodicals, weekly newspaper "Village",weekly newspaper "Sowing". М. C. Грушевский, украинская периодика, еженедельник "Село", еженедельник "Засів"
Аннотация: У статті на основі публіцистичних матеріалів М. Грушевського з рубрики "До наших читачів", уміщених на шпальтах народних тижневиків "Село" і "Засів", висвітлено історію та особливості видання української селянсько-робітничої дореволюційної періодики^UThe article characterizes the period starting from the revolution of 1905, when periodicals publishing in Ukrainian language became possible on the territory of subRussian Ukraine. The stage of national press formation and establishment is illustrated. Through the examples of public weekly newspapers “Village” and “Sowing” we havere presented the history of Ukrainian workers’ and peasants’ prerevolutionary periodicals and shown how a Ukrainian historian and state figure M. S. Hrushevsky contributed to it. The analyzed publicistic materials of M. S. Hrushevsky from the column “To our readers” in a weekly newspaper “Village” provide the information on the tasks of Ukrainian workers’ and peasants’ periodicals including the development and status enhancement of Ukrainian language and the enlightenment of Ukrainian nation. Two messages of M. S. Hrushevsky to the subscribers of a weekly newspaper "Sowing" bear evidence of the difficulties of Ukrainian newspapers publishing. Besides that, presented is the historiography relevant to the subject of the article^RВ статье дана характеристика периода после революции 1905 г., в котором на территории подроссийской Украины появилась возможность издания периодической прессы на украинском языке, освещён этап зарождения и становления национальной прессы. На примерах функционирования народных еженедельников "Село" и "Засів" отображена история украинской крестьянско-рабочей дореволюционной периодики, роль и место в ней выдающегося украинского историка и государственного деятеля М. С. Грушевского. Проанализированные публицистические материалы М. С. Грушевского из рубрики "К нашим читателям" в еженедельнике "Село" дают информацию о задачах украинской крестьянско-рабочей периодики, которые, в частности, состояли в развитии и укреплении престижа украинского языка, повышении уровня народного просвещения. Два обращения М. С. Грушевского к подписчикам еженедельника "Засів" свидетельствуют о трудностях с изданием украинских газет. Кроме того, в статье представлена историография по теме
Файл:  rks_2015_19_25.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Ткаченко И. В.
7.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ткаченко, І. В. (Інститут всесвітньої історії НАН України).
Видавнича діяльність М. Грушевського в Києві (1907–1914 рр.) у документах Київського губернського жандармського управління [Текст] / І. В. Ткаченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. - С.347-356
Шифр журнала: Ж68592/2017/21

Кл.слова (ненормированные):
М. Грушевський, видавнича діяльність, Київське губернське жандармське управління, архівні документи.. M. Hrushevsky, publishing activity, Kyiv provincial gendarme administration, archival documents.. М. С. Грушевский, издательская деятельность, Киевское губернское жандармское управление, архивные документы.
Аннотация: Запропоновано історіографічний огляд видавничої діяльності М. Грушевського в Києві у 1907–1914 рр.; проаналізовано склад та зміст документів Київського губернського жандармського управління, що стосуються персоналії М. Грушевського як керівника українського руху на території підросійської України та видавця українських часописів.^UBased on the documents from the fond of Kyiv provincial gendarme administration deposited in the Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv, the publishing activity of M. Hrushevsky in Kyiv in 1907–1914 is covered. A historiographical review on the topic is given. The contents and composition of the documents of Kyiv temporary committee on publishing affairs and Kyiv provincial gendarme administration, which concern the personality of M. Hrushevsky as a head of the Ukrainian movement on the territory of Ukraine under the Russian governance and as a publisher of Ukrainian journals, are analyzed. Details are given on the group of documents, which concern the arrest of M. Hrushevsky in 1914 “for espionage in favor of Austria-Hungary”, of those the most informative are interrogation protocols; a list of editions and documents confiscated from M. Hrushevsky; data on M. Hrushevsky’s publishing activity in Kyiv; findings of the expertise of M. Hrushevsky’s diary notes for 1910–1914.^RНа документах из фонда Киевского губернского жандармского управления, которые хранятся в Центральном государственном историческом архиве Украины в г. Киеве, освещается издательская деятельность М. Грушевского в Киеве в 1907–1914 гг. Предложен историографический обзор по теме. Проанализированы состав и содержание документов Киевского временного комитета по делам печати и Киевского губернского жандармского управления, которые касаются персоналии М. Грушевского как руководителя украинского движения на территории подроссийской Украины и издателя украинских журналов. Подробно освещен комплекс документов, касающихся ареста М. Грушевского в 1914 г. «за шпионаж в пользу Австро-Венгрии», в котором наиболее информативными являются протоколы допросов; перечень изданий и документов, конфискованных у М. Грушевского; данные об издательской деятельности М. Грушевского в Киеве; результаты экспертизы дневниковых записей М. Грушевского за 1910–1914 гг.
Файл:  rks_2017_21_25.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Ткаченко И. В.