Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ціборовська-Римарович, І. О.
Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1998. - Вип. 4. - С.193-211
Шифр журнала: Ж68592/1998/4

Файл:  rks_1998_4_19.pdf - 0 2.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ціборовська-Римарович, І. О.
Видання друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760–1840) як джерело до історії видавничої справи в Україні [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. - С.169–183
Шифр журнала: Ж68592/2005/10

Файл:  rks_2005_10_14.pdf - 0 3.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ціборовська-Римарович, І. О.
Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.52–69
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_5.pdf - 0 4.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ціборовська-Римарович, І. О.
Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.139–155
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: Публікація присвячена історії бібліотеки Вишневецького монастиря Ордену босих кармелітів. На основі історико-книгознавчого аналізу стародруків з її фондів та рукописних джерел висвітлюється склад і зміст бібліотечного фонду, шляхи його комплектування та доля книжок після закриття монастиря.. The publication deals with the history of the library of the Vyshnevetsky monastery of the Order of Discalced Carmelites. Basing on the results of the historical-bibliological studies of the black-letter books from its collections and manuscript sources, the composition and the contents of the library stock, the ways of book acquisiton and book destinies after the closure of the monastery are outlined.
Файл:  rks_2009_13_10.pdf - 0 5.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ціборовська-Римарович, І. О.
Бібліотека Берестецького монастиря Ордену тринітаріїв: історична доля та стан дослідженості фонду [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2010. - Вип. 14
Шифр журнала: Ж68592/2010/14

Кл.слова (ненормированные):
Берестецький тринітарський монастир, монастирські бібліотеки, історичне бібліотекознавство, провенієнції, маргіналії.. the Lutsk Trinitarian monastery, monastery libraries, historical library knowledge, proveniences, marginalia.
Аннотация: Викладено історію бібліотеки Берестецького монастиря Ордену тринітаріїв, подано кількісну, тематичну, хронологічну та мовну характеритики книжкового фонду. На основі джерельної бази, яка була у розпорядженні автора, висвітлено ступінь дослідженості заявленої теми на сучасному етапі розвитку історичного бібліотекознавства.^uIn the article the reader can find the history of the library of the Trinitarian monastery of Berestechko and the quantitative, thematical, chronological and linguistic description of its book collection. In addition, the author analyzes the covering of the matter in question in the modern historical library knowledge studies.
Файл:  rks_2010_14_7.pdf - 0 6.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ціборовська-Римарович, І. О.
Місце і роль медичної літератури в структурі книгозбірні. Острозького єзуїтському колегіуму. [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.75-79
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Кл.слова (ненормированные):
бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму, медичні стародруки, історія медицини України.. Ostrog Jesuit College library, medical old-printed books, history of Medicin in Ukraine.
Аннотация: Присвячено ролі медичної літератури в діяльності католицьких монастирів XVI–XVIII ст. на прикладі бібліотеки Острозького єзуїтського колегіуму. Представлено «палітру» медичних видань, які зберігалися в книгозбірні Острозького єзуїтського колегіуму, запропоновано їхню історико-книгознавчу характеристику, провенієнції медичних стародруків визначено як важливе джерело до історії медицини України. ^uThe article covers the information about the role of medical editions in the activity of the Roman-Catholic friaries by example the Ostrog Jesuit Cоllege and presents historical and bibliological analysis of the literature on medicine in the Ostrog College Library. The publication examines also the proviniences in the medical editions of this friary’s library and characterizes them as valuable source for the history of medicine in Ukraine.
Файл:  rks_2012_15_6.pdf - 0 7.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ціборовська-Римарович, І. О.
Стародруки бібліотек осередків Товариства Ісуса, що діяли на теренах Луцької діецезії у XVII–XVIII ст., у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості історичної долі, шляхи надходження, історико-культурне значення [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2014. - Вип. 18. - С.183-209
Шифр журнала: Ж68592/2014/18

Кл.слова (ненормированные):
Товариство Ісуса, бібліотека Берестейського єзуїтськогоколегіуму, бібліотека Кременецького єзуїтського колегіуму, бібліотека Луцького єзуїтського колегіуму, бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму, Луцька діецезія, історичне бібліотекознавство.. the Society of Jesus, Berestia Jesuit College library, Kremenets Jesuit College library, Lutsk Jesuit College library, Ostroh Jesuit College library, Lutsk diocese, historical library science.. Общество Иисуса, библиотека Брестского иезуитского коллегиума, библиотека Кременецкого иезуитского коллегиума, библиотека Луцкого иезуитского коллегиума, библиотека Острожского иезуитскогоколлегиума, Луцкая диецезия, историческое библиотековедение.
Аннотация: Присвячено історії бібліотек чотирьох осередків Товариства Ісуса, які функціонували на теренах Луцької діецезії: Луцького, Берестейського, Острозького та Кременецького єзуїтських колегіумів. На документальній основі висвітлено головні моменти та особливості історичної долі названих книгозбірень, подано історико-книгознавчу та джерелознавчу характеристику їхніх бібліотечних фондів.^UThe article covers the historical and bibliological aspects pertaining to the libraries of four Jesuit Colleges which existed on the territory of the Lutsk centuries – Lutsk Jesuit College (1608–1773), Ostroh Jesuit College (1624–1773), Berestia Jesuit College (1633–1773) and Kremenets Jesuit College (1702–1773). The Libraries’ stocks encompassed books on church history and law, collections of the sermons and panegyrics, Marian editions, books on the history, activities and rules of the Society of Jesus, literature on medicine, geography and astronomy, grammar books of Latin, Greek, French and Polish languages, works of ancient writers and philosophers. Editions from the printing houses of Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Switzerland were represented in the Libraries’ stocks. A group of marginal notes from the libraries’ copies, which play a distinctive role for the research into the history of libraries, are elucidated in the publication.^RВ статье представлена историко-книговедческая характеристика библиотек четырёх иезуитских коллегиумов, которые действовали на территории Луцкой диецезии в 17–18 вв. – Луцкого коллегиума (1608–1773), Острожского коллегиума (1624–1773), Брестского коллегиума (1633–1773) и Кременецкого коллегиума (1702–1773). Фонды этих библиотек включали книги по церковной истории и праву, собрания проповедей и панегириков, издания, связанные с культом Девы Марии, книги по истории Ордена иезуитов, публикации, по которым регламентировалась деятельность Ордена, литературу по медицине, географии, астрономии, учебники латинского, греческого, французского, польского языков, произведения античных писателей и философов. В фондах библиотек были представлены издания типографий Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Голландии, Швейцарии. В публикации дан источниковедческий анализ маргинальных записей библиотечных экземпляров, которые играют важную роль при реконструкции истории библиотек и библиотечных собраний.
Файл:  rks_2014_18_16.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Циборовская-Римарович И. О.
8.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ціборовська-Римарович, І. О.
Агіографічна література у книгозбірнях католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії ХVІІ–ХІХ ст.: репертуар видань та їх роль у формуванні духовності чернечих осередків [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С.108-117
Шифр журнала: Ж68592/2015/19

Кл.слова (ненормированные):
монастирські бібліотеки, історичне бібліотекознавство, агіографія, Луцько-Житомирська діецезія. monastic libraries, historical library science, hagiographical literature, Lutsk-Zhytomyr diecese. монастырские библиотеки, историческое библиотековедение, агиографическая литература, Луцко-Житомирская диецезия
Аннотация: На основі джерел зібрано інформацію про агіографічну літературу в бібліотеках одинадцяти римо-католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії, подано її узагальнюючу характеристику і окреслено її роль як одного із засобів формування духовності чернечих осередків та використання у місійній діяльності^UThe article covers the factual material about the hagiographical literature in the libraries of 11 roman-catholic friaries on the territory of Lutsk/Lutsk-Zhytomyr diecese in the XVII–XIX centuries: Berestia, Kremenets, Lutsk and Ostroh Jesuit Colleges, Berdychiv and Vyshnivets friaries of barefooted Carmelites, Berestechko, Lutsk and Teofipol Trinitarian friaries, Dederkaly and Kremenets friaries of Franciscan reformats. It rests upon the original sources: old-printed books from the named libraries, manuscript catalogues of the Berdychiv Carmelites’ library and the Volyn orthodox ecclesiastical seminary’s library, the manuscript inventory of the Lutsk Jesuit College. The general survey of the editions about the lives of the saints, ascetics and clergy men of the Christian Church from the libraries’ fonds has been done. This literature played an important role in the formation of the spirituality of monastic communities and was used for individual reading, divine service, sermons preparation, in iconography and painting. The information about hagiographical editions is accompanied by historical and bibliographical commentaries^RВ статье представлен фактографический материал об агиографической литературе в фондах библиотек одиннадцати католических монастырей Луцкой/Луцко-Житомирской диецезии: Брестского, Кременецкого, Луцкого, Острожского иезуитских коллегиумов, Бердичевского и Вишневецкого монастырей босых кармелитов, Берестецкого, Луцкого и Теофипольского тринитарских монастырей, Дедеркальского и Кременецкого монастырей отцов реформатов. Источниковедческой базой публикации являются старопечатные издания из фондов названных библиотек, два рукописных каталога – библиотеки Бердичевского монастыря босых кармелитов и Волынской православной духовной семинарии и инвентарь библиотеки Луцкого иезуитского коллегиума. Собранная информация свидетельствует о том, что житийный репертуар достаточно широко представлен в монастырских библиотеках, хотя количественно не был доминирующим в библиотечных фондах. Агиографическая литература использовалась для индивидуального чтения, при богослужениях, при подготовке проповедей, в иконографии и живописи
Файл:  rks_2015_19_12.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Циборовская-Римарович И. О.
9.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Ціборовська-Римарович, Ірина Олегівна (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
Доля книгозбірень католицьких монастирів Волинської губернії у світлі їхньої касації 1832 р. російською імперською владою [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2018. - Вип. 22. - С.180-191
Шифр журнала: Ж68592/2018/22

Кл.слова (ненормированные):
монастирські книгозбірні, Волинська губернія, касація римо-католицьких монастирів 1832 р. в Російській імперії, історичне бібліотекознавство.. monastic libraries, Volyn province, dissolution of the Catholic friaries in the Russian Empire under a ukase of 1832, historical library science,. монастырские библиотеки, Волынская губерния, кассация католических монастырей в 1832 г. в Российской империи, историческое библиотековедение.
Аннотация: Висвітлено на основі архівних джерел, які зберігаються у ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві, організацію та механізм передавання бібліотечних фондів скасованих римо-католицьких монастирів Волинської губернії іменним царським указом від 19 липня 1832 р. іншим установам та інституціям, простежено їхню подальшу історичну долю та зафіксовано зберігання стародруків із бібліотек скасованих монастирів у сучасних фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.^UThe publication is devoted to the historical destinies of the libraries of the Roman Catholic friaries of Volyn province, which were abolished after the suppression of the Polish uprising of 1830–1831 under a tzar’s ukase “About the dissolution of some Catholic friaries” dated the 19th of July of 1832. By the end of 1832 according the tzar’s ukase 35 Catholic friaries in the Volyn province were closed. They belonged to the nine monastic orders, namely: Bernardines, Franciscans, Barefooted Carmelites, Shoed Carmelites, Augustinians, Capuchins, Dominicans, Trinitarians and Marians. On the basis of archival documents stored in the f. 442, the Office of the Kyiv, Podillia and Volyn Governor-General in the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv, the organization and mechanism of the transfer of the libraries’ stocks to various secular and clerical institutions and organizations were highlighted. Requirements for the compilation of the lists of books from the libraries of the dissolved friaries are stated. The role of professors of the University of St. Volodymyr and the librarian of the university’s library in the solving the question of the fate of the books from the dissolved friaries in the Volyn, Podillia and Kiyv provinces are elucidated. On the basis of heuristic work with the fund of Vernadsky National Library of Ukraine and a source-analysis of the old-printed books from the book collections of Roman Catholic monasteries, the books from the libraries of the abandoned Roman Catholic friaries of Volyn province in different amounts were erected. Those are from the Berestechko and the Teofipol monasteries of the Trinitarian Order, the Augustine monastery in Codnia, the Mezhyrych monastery of Scholarum Piarum, the Ostrog Capuchin monastery, the Vishnevetsky monastery of the Order of the Barefooted Carmelites, the Chudniv and the Ianiv Bernardine monasteries.^RПубликация посвящена историческим судьбам библиотек римо-католических монастырей Волынской губернии, которые были упразднены после подавления Польского восстания 1830–1831 гг. именным царским указом от 19 июля 1832 г. «Об упразднении некоторых римо-католических монастырей». К концу 1832 г. 35 католических монастырей Волынской губернии, которые принадлежали к девяти монашеским орденам, а именно: бернардинам, францисканцам, кармелитам обутым, кармелитам босым, августинцам, капуцинам, доминиканцам, тринитариям и марианам, были закрыты. На основе архивных документов, хранящихся в ф. 442, Канцелярия киевского, подольского и волынского генерал-губернатора, в Центральном государственном историческом архиве Украины в г. Киеве, освещены организация и механизм передачи монастырских библиотечных фондов различным светским и духовным учреждениям и организациям. Изложены требования к составлению списков книг из библиотек упраздненных монастырей. Показана роль преподавателей Университета св. Владимира и библиотекаря Университетской библиотеки в решении вопроса о судьбе книг закрытых монастырей Волынской, Подольской и Киевской губерний. На основе эвристической работы с фондами Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского и источниковедческого анализа старопечатных книг из книжных собраний католических монастырей выявлены в различном количестве книги из библиотек таких упраздненных в 1832 г. римо-католических монастырей Волынской губернии: Берестецкого, Теофипольского монастырей Ордена тринитариев, Кодненского августинского монастыря, Межирицкого пиарского монастыря, Острожского капуцинского монастыря, Вишневецкого монастыря Ордена босых кармелитов, Чудновского и Яновецкого бернардинских монастырей.
Файл:  rks_2018_22_14.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Циборовская-Римарович Ирина Олеговна