Железняк М. Г. - "Енциклопедія Сучасної України" як багатоаспектне книжкове джерело: контент-аналіз цитувань, Іщенко О. С., Давиденко О. В., Очеретянко С. І. (2021)

  ARCHIVE (All issues) /     Content (2021, Issue 27)Ukrainian English

Zhelezniak Mykola, Ishchenko Oleksandr, Davydenko Oksana, Ocheretianko Svitlana

Encyclopedia of Modern Ukraine as multiple-aspect book source: content analysis of citations

Section: Informational resources of cultural heritage

Abstract: The goal of the research. This study aims to explore the encyclopedia citations in academic literature, by the case of the Encyclopedia of Modern Ukraine. This suggests performing a content analysis of scholarly publications (papers, monographs, dissertations) in which their contributors refer to the encyclopedia articles. Methodology. Scholarly publications have been selected in Google Academy for the query “Encyclopedia of Modern Ukraine” in Ukrainian (n=100). Citations from such publications were thematically categorized into: 1) definitions, 2) descriptions (arguments), 3) contributions of researchers (research results), 4) historical data (dates, events, and facts), 5) biographical information, 6) statistical data, 7) knowledge in encyclopedic, 8) undefined category. Research novelty. Most citations of the encyclopedia articles were identified as definitions of terms and concepts (30%) as well as descriptions of ideas, phenomena, processes, objects, etc. (22%). Less citations were categorized as biographical (12%), historical (10%), encyclopedic (7%), statistical (3%) information. In part of publications, encyclopedia articles have been cited as if these are original research (15%). In scholarly literature, examples of incorrect citations of the Encyclopedia of Modern Ukraine have been also identified. Conclusions. Compilers of encyclopedias should take note of the categories of encyclopedic information of the highest citation in the academic literature (this involves monitoring the clarity of wording, scrupulous verification of the data, improving the form of presentation of such information, etc.). The results of our study apply not only to the compilers of encyclopedias, but also to any researchers who refer to paper or online encyclopedias in their works, because in the scientific literature we notice cases of improper their citation.

Keywords: Encyclopedia of Modern Ukraine, citations, references, academic literature, scholarly publications, encyclopedia articles, encyclopedic, book source.Author(s) citation:

Cite:
Zhelezniak Mykola (2021). Encyclopedia of Modern Ukraine as multiple-aspect book source: content analysis of citations. Manuscript and book heritage of Ukraine, (27) 319-332. (In Ukrainan). doi: https://doi.org/10.15407/rksu.27.319


References:

 1. Serbin O. Klasyfikatsiini skhemy osnovnykh rozdiliv Entsyklopedii Didro ta D’Alambera z pozytsii predstavlennia zmistu naukovoi dumky [Classification schemes of major sections of the Encyclopedia of Diderot and d’Alembert from the point of view of science]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of the Book Chamber]. 2012. No. 71, pp. 38–43. [In Ukrainian].
 2. Bohdaniok Y. V. Dosvid opratsiuvannia entsyklopedychnoho vydannia na prykladi “Entsyklopedii istorii Ukrainy” [Experience of processing an encyclopedic edition on the example of "Encyclopedia of the History of Ukraine"]. Polihrafiia i vydavnycha sprava [Printing and Publishing]. 2008. No. 1, pp. 29–35. [In Ukrainian].
 3. Yakhontova T. V. Zhanry pervynnoi naukovoi komunikatsii: suchasni tendentsii rozvytku [Primary research communication genres: present-day trends of development]. Naukovyi visnyk Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Filolohichni nauky (movoznavstvo) [Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Philology (linguistics)]. 2014. No. 2, pp. 135–140. [In Ukrainian].
 4. Tomaszewski R. A comparative study of citations to chemical encyclopedias in scholarly articles: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology and Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Scientometrics. 2018. Vol. 117. pp. 175–189. doi: https://doi.org/10.1007/s11192-018-2844-1
 5. Nasonova K. Yu. Rol elektronnoi formy reprezentatsii tekstu v aksiolohichnii ta estetychnii transformatsii “knyzhkovoi” kultury [The role of the electronic form of text representation in the axiological and aesthetic transformation of "book" culture]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Teoriia kultury i filosofiia nauky [Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Theory of culture and philosophy of science]. 2010. Vol. 40, No. 900, pp. 79–86. [In Ukrainian].
 6. Meleshkevych L. M. Struktura i semantyka anhlomovnykh entsyklopedychnykh tekstiv heohrafichno-istorychnoi spriamovanosti [Structure and semantics of English encyclopaedic texts pertaining to geographical and historical sphere]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Filolohiia [Scientific bulletin of the International Humanitarian University. Philology]. 2015. Vol. 15 (2), pp. 100–102. [In Ukrainian].
 7. Zhelezniak M. H., Ishchenko O. S. Entsyklopediia ukrainoznavstva yak obiekt i dzherelna baza v naukovykh doslidzhenniakh [The Encyclopedia of Ukraine as an object and a source in scientific researches]. Entsyklopedychnyi visnyk Ukrainy [The Encyclopedia Herald of Ukraine]. 2017. Vol. 8–9, pp. 40–54 [In Ukrainian]. doi: .https://doi.org/10.37068/evu.8-9.4
 8. Bould M., Hladkowicz E., Pigford A.-A., Ufholz L.-A., Postonogova T., Shin E., Boet S. References that anyone can edit: review of Wikipedia citations in peer reviewed health science literature. The BMJ. 2014. Vol. 348, pp. g1585. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.g1585
 9. Maslova T. B. Mova nauky u vymirakh funktsionalnoho styliu ta dyskursu [The language of science in terms of functional styles and discourse]. Anhlistyka ta amerykanistyka [English and American studies]. 2014. Iss. 11, pp. 22–27. [In Ukrainian].
 10. Padalko T. Produktyvnist romashky likarskoi zalezhno vid tekhnolohichnykh zakhodiv v umovakh pravoberezhnoho lisostepu [The effect of technological actions in the conditions of the right-bank Ukrainian forest steppe on the matricaria chamomilla productivity]. “Aktualni pytannia suchasnykh tekhnolohii vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur v umovakh zmin klimatu”: pratsi konferentsii [Conference proceedings on current issues of modern technologies for growing crops in climate change], Kamianets-Podilskyi, June 15–16, 2017. Ternopil, 2017. Pp. 147–149. [In Ukrainian].
 11. Pyvovarov V. M. Pravove vykhovannia za natsionalnoiu ramkoiu kvalifikatsii [Legal education within the national qualifications framework]. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia [Bulletin of the Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine. Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology]. 2012. No. 13, pp. 180–186. [In Ukrainian].
 12. Rymarchuk H. S. Determinatsiia administratyvnykh pravoporushen u sferi intelektualnoi vlasnosti [Determination of administrative offenses in the field of intellectual property]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky [Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Legal sciences]. 2014. No. 810, pp. 49–55. [In Ukrainian].
 13. Khar I. O. Kryminalno-pravova okhorona atmosfernoho povitria [Criminal law protection of atmospheric air]. Kyiv, 2011. 192 pp. [In Ukrainian].
 14. Prokofieva O. O., Zaitseva Yu. M. Vikovi osoblyvosti stanovlennia hromadianskoi identychnosti [Age features of formation of civil identity]. “Aktualni problemy praktychnoi psykholohii”: zbirnyk statei 4-yi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Proceedings of the 4th Internet conference on actual problems of practical psychology], Hlukhiv, November 9–10, 2017 / N. M. Ilina (Ed.). Sumy: Eldorado, 2017, pp. 115–118. [In Ukrainian].
 15. Savinova N. A. Kryminalno-pravova polityka zabezpechennia informatsiinoho suspilstva v Ukraini [Criminal-law policy of the support of information society in Ukraine] (Doctor’s thesis). Lviv, 2013. [In Ukrainian].
 16. Yurko S. S. Uchast hromadian v okhoroni hromadskoho poriadku: problemy ta perspektyvy [Citizen participation in public order: problems and perspectives]. Aktualni problemy derzhavy i prava [Current problems of state and law]. 2013. Iss. 70, pp. 410–417. [In Ukrainian].
 17. Dzhurka H. F. Velych naukovoho i pedahohichnoho talantu (Do 90-richchia z dnia narodzhennia profesora Vasylia Danylovycha Bezuhloho [The greatness of scientific and educational talent (To the 90th birthday of Professor Vasyl Bezuhlyi)]. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Metodyka vykladannia pryrodnychykh dystsyplin u vyshchii shkoli». XIX Karyshynski chytannia [Proceedings of the international conference on methods of teaching natural sciences in higher education. 19th Karyshyn readings], Poltava, May 17–18, 2012 / M. V. Hryniova (Ed.). Poltava: Astraia, 2012, pp. 426–430. [In Ukrainian].
 18. Savchenko O. V. Problemy poiednannia naukovoi i tvorchoi spadshchyny u stattiakh-personaliiakh “Entsyklopedii Suchasnoi Ukrainy” [Issues of description of the scientific and creative activities of persons in the Encyclopedia of Modern Ukraine]. Entsyklopedychnyi visnyk Ukrainy [The Encyclopedia Herald of Ukraine]. 2017. Vol. 8–9, pp. 22–28. [In Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.37068/evu.8-9.2
 19. Kucherenko O. Yu. Stratehii i rezultaty derzhavnoi zhytlovoi polityky v Ukraini [Strategies and results of the state housing policy in Ukraine]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Derzhavne upravlinnia [Scientific notes of the V. I. Vernadskyi Taurida National University. The public administration]. 2019. Vol. 30 (3), pp. 109–118. [In Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.3/19
 20. Boltivets S. Do pytannia stvorennia natsionalnoi dovidkovoi sluzhby entsyklopedychno-osvitnoho spriamuvannia [On the modeling of a national encyclopedic-and-educational service]. Entsyklopedychnyi visnyk Ukrainy [The Encyclopedia Herald of Ukraine]. 2019. Vol. 11, pp. 31–39. [In Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.37068/evu.11.3
 21. Lamonova O. “Neslukhniani nashchadky”: shliakhy ukrainskoi knyzhkovoi hrafiky 1970-kh rokiv (na prykladi iliustratsii Halyny Halynskoi do kazky Sharlia Perro “Popeliushka”) [“Naughty Offsprings”: ways of the Ukrainian book graphics of the 1970s (the illustration by Halyna Halynska to the tale of Charles Perroux “Cinderella”)]. Ukrainske mystetstvoznavstvo: materialy, doslidzhennia, retsenzii [Ukrainian art sudies: materials, investigations, reviews]. 2011. Iss. 11, pp. 194–199. [In Ukrainian].
 22. Kaliberda O. O. A blurred boundary between encyclopaedic and lingustic dictionaries. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Filolohiia [Scientific proceedings of the National University of Ostroh Academy. Philology]. 2019. Iss. 4 (72), pp. 117–119. [In Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.25264/2519-2558-2018-4(72)-117-119
 23. Zhelezniak M. H. “Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy” u vyklykakh siohodennia [Encyclopedia of Modern Ukraine in the challenges of today]. Entsyklopedychnyi visnyk Ukrainy [The Encyclopedia Herald of Ukraine]. 2019. Vol. 11, pp. 7–22. [In Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.37068/evu.11.1
 24. Popyk V. I. Svitohliadni zasady rozvytku ukrainskoi biohrafistyky ta formuvannia natsionalnykh resursiv biohrafichnoi informatsii 21 stolittia [Worldview fundamentals of development of Ukrainian biographical studies and formation of national resources for biographical information of the 21st century]. Ukrainska biohrafistyka [Biographistica Ukrainica]. 2008. Iss. 4, pp. 8–40. [In Ukrainian].
 25. Tomaszewski R., MacDonald, K. I. A Study of citations to Wikipedia in scholarly publications. Science and Technology Libraries. 2016. Vol. 35 (3), pp. 246–261. doi: https://doi.org/10.1080/0194262x.2016.1206052
 26. Kousha K., Thelwall M. Are wikipedia citations important evidence of the impact of scholarly articles and books?. Journal of the Association for Information Science and Technology. 2017. Vol. 68, pp. 762–779. doi: https://doi.org/10.1002/asi.23694
 27. Hrynchuk T. P. Investytsiine zabezpechennia efektyvnoho funktsionuvannia silskohospodarskykh pidpryiemstv na rynku zerna [Investment support for effective functioning of farm enterprises at the grain market] (Candidate’s thesis). Vinnytsia, 2018. [In Ukrainian].
 28. Lipych L. Vzaiemozalezhnist efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva ta rivnia doviry do pratsivnyka [Interdependence of the effectiveness of the enterprise and the level of trust in the employee]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky [Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University]. 2017. Vol. 4, No. 12, pp. 45–52. [In Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2017-04-45-52