Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Матяш, І. Б. (Інститут історії України НАН України).
Український дипломатичний архів як джерело дослідження історії консульської служби [Текст] / І. Б. Матяш // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С.252-266
Шифр журнала: Ж68592/2016/20

Кл.слова (ненормированные):
дипломатичний архів, український дипломатичний архів, Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України, історія української дипломатії. diplomatic archive, Ukrainian diplomatic archive, Industrial state archive of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, history of Ukrainian diplomacy. дипломатический архив, украинский дипломатический архив, Отраслевой государственный архив Министерства иностранных дел Украины, история украинской дипломатии
Аннотация: Проаналізовано поняття "дипломатичний архів", вказано на специфіку організації українського дипломатичного архіву, надано характеристику його складу і змісту з точки зору джерельного значення для вивчення історії дипломатичної та консульської служби. В інституційній складовій українського дипломатичного архіву виокремлено три категорії: галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України; історичний дипломатичний архів, що зберігається в неспеціалізованих архівах; дипломатичний архів української еміграції, що міститься в зарубіжних архівах^UIn the article the author analyzes a concept of a "diplomatic archive", surveys the specifics of the Ukrainian diplomatic archive organization, characterizes its composition and contents with a view to its significance as a source for the research of the history of diplomatic and consular service. Reviewed is the specifics of the institutional aspect of the Ukrainian diplomatic archive, specified are three constituents of the archive: industrial state archive of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine; historical diplomatic archive deposited at unspecialized archives; diplomatic archive of Ukrainian emigration deposited at foreign archives. Analyzed are the details of the documental complexes compiled during the conduct of the activities of the foreign service and its organs in 1917–1923. These documental complexes, deposited at the fonds of the Central State Archive of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, State Archive of Kyiv Oblast, State Archive of Kyiv and other archival institutions, constitute a source for the study of the history of Ukrainian diplomacy^RВ статье проанализировано понятие "дипломатический архив", исследована специфика организации украинского дипломатического архива, охарактеризован его состав и содержание с точки зрения значения как источника для изучения истории дипломатической и консульской службы. Рассмотрены особенности институционального аспекта украинского дипломатического архива, выделены три его составляющие: отраслевой государственный архив Министерства иностранных дел Украины; исторический дипломатический архив, хранящийся в неспециализированных архивах; дипломатический архив украинской эмиграции, хранящийся в зарубежных архивах. Детально проанализированы документальные комплексы, сформированные в деятельности внешнеполитического ведомства и его органов в 1917–1923 гг., хранящиеся в фондах Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины, Государственного архива Киевской области, Государственного архива г. Киева и других архивных учреждений как источник по истории украинской дипломатии
Файл:  rks_2016_20_18.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Матяш И. Б.