ВИМО‎ГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні положення

Редакційна колегія наукового збірника «Рукописна та книжкова спадщина України» у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.

До публікації в збірнику приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, які становлять оригінальні наукові дослідження, що раніше ніде не друкувалися.

Статті приймаються українською, російською, польською або англійською мовами.

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:

– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»);

– здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей (відповідно до Наказу МОН України від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).

Етапи підготовки до друку

Передаючи статтю до редакції, автор дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище та ініціали автора, місце його роботи, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що передбачає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (див. сайт http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-vidannya-akademiji) – можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства. 

1. Статті подаються до 1 травня поточного року.

2. Статті обов’язково супроводжуються рецензією із зазначенням наукової новизни та актуальності публікації, підписаною доктором або кандидатом наук, чи фахівцем за профілем без наукового ступеня.. Підпис рецензента має бути засвідченим печаткою у кадровому підрозділі. 

3. До редакції подається паперовий примірник статті та її електронна версія. На останній сторінці зазначаються дати написання статті та подання її до друку. 

4. Стаття, в якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, про що редколегія сповіщає автора. 

У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у подальшому до друку матеріали даного автора.

5. Правила цитування:

– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела; 

– посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної потреби;

– якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище вченого, – його публікація має бути в загальному списку літератури після статті.

6. Редколегія організовує внутрішнє рецензування статей. У випадку негативної рецензії на статтю редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою висновок.


Форма рецензії


 

Структура статті

1. Індекс УДК.

2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; обов’язково вказується міжнародний ідентифікатор науковця ORCID.

3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.

4. Назва статті українською, російською та англійською мовами.

5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, російською, англійською) обсягом 1800–2300 друкованих знаків з пробілами. Анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки, ключові слова. Анотація російською мовою та англійською мовою є перекладом україномовного варіанту, обсягом 1800–2300 друкованих знаків з пробілами. Обсяг ключових слів – від трьох до восьми.

Наприклад:

Антропологічна компонента природи держави

В.В.Хміль, Т.В. Хміль

Мета роботи. Дослідження пов'язане з пошуком нових засобів та методів обґрунтування етичних моральних норм як основи для громадянського втручання в життя держави. Криза певних соціальних теорій та моделей розвитку суспільств не завжди враховує місце та роль держави в соціальних, політичних та духовних перетворень. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу певні моделі стосовно антропологічної компоненти в соціальних відносинах, що надаються певними типами державних утворень з метою знайти динамічний погляд на майбутнє людини, нові виміри її самореалізації. Наукова новизна роботи полягає в розширення уявлень про еволюцію свободи людини в різних історичних типах держав. Порівняльний аналіз розвитку держав та місця в них свободи людини надає можливість глибше усвідомити антропологічну детермінанту, яка поступово підпорядковує та бере під свій контроль державні інституції, що необхідні для гуманізації зовнішніх умов буття людини, а також виявити напрямки розбудови держави та простір для самодіяльності людини як “від чого” так і “для чого” необхідна свобода особистості. Висновки. Осмислення розвитку парадигмальних систем, що засновані на моральній складовій держави дає нову точку відліку для реформаторської діяльності, в напрямку зближення держави з загальнолюдськими цінностями. Держава, розбудовуючи себе на моральних загальнолюдських принципах просувається до свого самознищення, як силового поля влади.

Ключові слова: парадигма антропологічності; держава; громадянське суспільство етика; мораль; постлібералізм

 

Вимоги до основного тексту

1. Текст статті повинен містити:

– «постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку» (Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).

2. Зазначені структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом: Актуальність теми дослідження. Аналіз досліджень і публікацій. Мета дослідження. Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. Висновки.

Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела.

Список використаних джерел

Список використаних джерел формлюється відповідно до Національного стандарту ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання". Список можна оформити автоматично за посиланням http://vak.in.ua/do.php.

Приклади бібліографічних записів:

Книга

Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів: Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. 520 с.

Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голова), В. П. Волков [та ін.]; уклад.: О. С . Онищенко, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський. Київ, 2012. 603 c. (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського; Т. 10).

Розділ книги

Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня. Cторінки життя і наукової діяльності / ред. В. В. Жайворонок. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. 376 с.: фото.

Стаття в періодичному виданні

Новицький O. Символічні образи на ритинах київських стародруків // Записки наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1926. Т. 144–145. С. 141–156.

Ермолин Д. С. Этнографическое изучение албанцев Приазовья: этапы, итоги, перспективы // Этнографическое обозрение. Москва, 2012. Вып. 1. С. 213–220.

Архівне джерело

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. 299. Од. зб. 183.

Cкорочений запис

ІР НБУВ. Ф. 299. Спр. 183.

Дисертація та автореферат дисертації

Литвинова Л. А. Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (19942012) : дис ... канд. наук із соц. комунікацій. Київ, 2013.

Тези доповідей, матеріали конференцій

Герасімова Т. В. Особистість Тараса Шевченка в дослідженні Миколи Шудрі (за матеріалами фондів Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 06–08 жовт. 2015 р. : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. Київ, 2015. С. 84–86.

References

1. Блок Refernces  подається після списку використаних джерел для включення публікації в обіг наукової інформації та індексування наукометричними системами (Google Scholar тощо).

2. У цьому блоці всі використані джерела наводяться латиницею, тобто джерела, що в оригіналі мають латинську назву, подаються без змін, а кириличні – транслітеруються.

3. Транслітерація україномовних джерел здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 року «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Транслітерацію україномовних джерел можна виконати самостійно, транслітеруючи кириличні символи  латинськими відповідниками згідно до Постанови КМУ (таблиця за матеріалами сайту rada.gov.ua):

Українська абетка

Латинка

Примітка

Аa

 

Бб

Bb

 

Вв

Vv

 

Гг

Hh

 

Ґґ

Gg

 

Дд

Dd

 

Ее

Ee

 

Єє

Ye

ie

на початку слова

в інших позиціях

Жж

Zh zh

 

Зз

Zz

 

Ии

Yy

 

Іі

Ii

 

Її

Yi

i

на початку слова

в інших позиціях

Йй

Y

i

на початку слова

в інших позиціях

Кк

Kk

 

Лл

Ll

 

Мм

Mm

 

Нн

Nn

 

Оо

Oo

 

Пп

Pp

 

Рр

Rr

 

Сс

Ss

 

Тт

Tt

 

Уу

Uu

 

Фф

Ff

 

Хх

Kh kh

 

Цц

Ts ts

 

Чч

Ch

 

Шш

Sh sh

 

Щщ

Shch shch

 

Юю

Yu

iu

на початку слова

в інших позиціях

Яя

Ya

ia

на початку слова

в інших позиціях

 

 

*Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh»; м'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

4. Транслітерація російськомовних джерел виконується відповідно до вимог наказу ФМС Російської Федерації від 3 лютого 2010 р. № 26. Наступна таблиця складена за матеріалами сайту translit.net:

 

Русский алфавит

Латиница

Примечание

Аa

 

Бб

Bb

 

Вв

Vv

 

Гг

Gg

 

Дд

Dd

 

Ее

Ee

 

Ёё

Ee

 

Жж

Zh zh

 

Зз

Zz

 

Ии

Ii

 

Йй

Ii

 

Кк

Kk

 

Лл

Ll

 

Мм

Mm

 

Нн

Nn

 

Оо

Oo

 

Пп

Pp

 

Рр

Rr

 

Сс

Ss

 

Тт

Tt

 

Уу

Uu

 

Фф

Ff

 

Хх

Kh kh

 

Цц

Tc tc

 

Чч

Ch

 

Шш

Sh sh

 

Щщ

Shch shch

 

Ъъ

не воссоздаётся

Ыы

Yy

 

Ьь

не воссоздаётся

Ээ

Ee

 

Юю

Iu

 

Яя

Ia

 

 

5. Список використаних джерел (References) подається відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological Association).

6. Автоматично список використаних джерел відповідно до стандарту APA можна оформити на сайтах: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book, http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

7. При оформленні блоку References не можна використовувати позначки бібліографічного опису за держстандартом ВАК («//», «/», «–» , « ; », « : »). Окремі частини запису відокремлюються за допомогою крапки, коми, проміжку, круглих або квадратних дужок та курсиву.

Зразки References у стилі APA (American Psychological Association)

1. Книга.

Прізвище та ініціали автора (авторів) транслітеруються. Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва книги транслітерується та перекладається. Перекладена назва подається в квадратних дужках. Курсивом указується транслітерована назва книги. Подається місце видання англійською мовою та транслітерована назва видавництва. В квадратних дужках зазначається мова.

Схема посилання

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of book transliterated [Title of book translated]. Location: Publisher. [In language].

Приклад

Український варіант:

Ісаєвич Я. Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми. Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. 520 с.

Транслітерація:

Isaievych, Ya. (2002). Ukrainske knyhovydannia: vytoky, rozvytok, problemy [Ukrainian book publishing: origin, development, issues]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva imeni I. Krypiakevycha NAN Ukrainy. [In Ukrainian].

Якщо є вказівка на видання, том, номер видання, укладача, редактора, коректора, перекладача, ілюстратора тощо, – ці дані подаються в перекладі англійською мовою скорочено:

видання – ed. (від edition);

перероблене видання – rev. ed. (від revised edition);

друге видання – 2nd ed. (від second edition);

том – vol. (від volume);

томи – vols. (від volumes);

номер – no. (від number);

номери – nos. (від numbers);

частина – pt. (від part);

параграф – para. (від paragraph);

додаток – suppl. (від supplement);

переклад – trans. (від translation);

ілюстрація – ill. (від illustration);

креслення – des. (від design);

мапа – map;

укладач – Comp. (від Compiler);

укладачі – Comps. (від Compilers);

редактор – Ed. (від Editor);

редактори – Eds. (від Editors);

коректор – Rev. (від Reviser);

коректори – Revs. (від Revisers);

перекладач(і) – Trans. (від Translator(s);

ілюстратор(и) – Illus. (від Illustrator(s);

та ін. (про авторів, редакторів та ін.) – et al. (використовується, якщо кількість авторів (редакторів, укладачів тощо) є більшою за шість осіб, тоді подається прізвище та ініціали першого автора (редактора, укладача тощо) та et al. замість переліку інших осіб.

Схема посилання

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of book transliterated [Title of book translated] (A. Editor, B. Editor, & C. Editor, Eds., 2nd ed., Vol. 1, pp. 1–15). Location: Publisher. [In language].

Приклад

Український варіант:

Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол. : А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голова), В. П. Волков [та ін.] ; уклад.: О. С . Онищенко, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський. Київ, 2012. 603 c. (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 10).

Транслітерація:

Onyshchenko, O. S., Beliaieva L. V., Dziubych S. A., Novoselova L. S., Omelchuk V. Yu., Ustynovskyi D. V. (2012). Bibliohrafiia prats V. I. Vernadskoho. Literatura pro zhyttia ta diialnist [Bibliography of V. I. Vernadsky works. Literature about his life and activities] (A. H. Zahorodnii et al., Eds.). In Vybrani naukova pratsi akademika V. I. Vernadskoho (Series Ed.): Vol. 10. Kyiv: Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. [In Ukrainian].

2. Розділ книги.

Прізвище та ініціали автора (авторів) транслітеруються. Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва розділу транслітерується та перекладається. Назва книги, з якої взято розділ, транслітерується та перекладається. Подається місце видання англійською мовою та транслітерована назва видавництва. Курсивом указуються транслітеровані назви розділу та книги. Перекладені назви подаються в квадратних дужках. Прізвище та ініціали редактора (редакторів) транслітеруються. Після назви книги в дужках указується номер видання, номер тому, сторінки (сторінка) посилання. В квадратних дужках зазначається мова.

Схема посилання

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of chapter transliterated [Title of chapter translated]. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book transliterated [Title of book translated] (Rev. ed, Vol. 1, pages range). Location: Publisher. [In language].

Приклад

Український варіант:

Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня. Cторінки життя і наукової діяльності / Віра Юріївна Франчук ; ред. В. В. Жайворонок. Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. 376 с. : фото.

Транслітерація:

Franchuk, V. Yu. (2012). Vtracheni nadii [The lost hopes]. In V. Yu. Franchuk, Oleksandr Opanasovych Potebnia. Storinky zhyttia i naukovoi diialnosti [Oleksandr Opanasovych Potebnia. Pages of life and scientific career] (V. V. Zhaivoronok, Ed., pp. 111134). Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho. [In Ukrainian].

3. Стаття в періодичному виданні.

Прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті та назва періодичного видання транслітеруються. Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва статті перекладається англійською мовою й подається в квадратних дужках. Транслітерована назва статті та транслітерована назва журналу виділяються курсивом. Для журналів, що мають нумеровані томи й випуски, вказуються номер тому й номер випуску, номер тому виділяється курсивом. Слова «том» та «випуск» не зазначаються. У назві статті з великої літери пишеться лише перше слово, в назві періодичного видання кожне слово пишеться з великої літери.

Схема посилання

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. In Title of periodical transliterated [Title of periodical translated], volume number (issue number), pages range. [In language].

Приклади

Український варіант:

Новицький O. Символічні образи на ритинах київських стародруків // Записки наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1926. Т. 144–145. С. 141–156.

Транслітерація:

Novytskyi, O. (1926). Symvolichni obrazy na rytynakh kyivskykh starodrukiv [Symbolic images on engravings of Kyiv old printed books]. In Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka [Notes of Shevchenko Scientific Society], Vols. 144–145, pp. 141–156. Lviv. [In Ukrainian].

Російський варіант:

Ермолин Д. С. Этнографическое изучение албанцев Приазовья : этапы, итоги, перспективы // Этнографическое обозрение. Москва, 2012. Вып. 1. С. 213–220.

Транслітерація

Ermolin, D. S. (2012). Etnograficheskoe izuchenie albantcev Priazovia: etapy, itogi, perspektivy [Ethnographic study of Priazovie Albanese: stages, results, perspectives]. In Etnograficheskoe obozrenie, Is. 1, pp. 213–220. Moscow. [In Russian].

4. Архівне джерело.

Зазначається автор; дата; назва (транслітерована та її переклад); опис документа (вид – лист, стаття, нарис, есе тощо); назва, номер колекції/ архівного фонду; номер документа; назва архіву та місце його розташування. В квадратних дужках зазначається мова документа. При відсутності певних даних їх можна опустити й зазначити наявні дані.

Схема посилання

Author, A. A. (Year, Month Day). Title of material. [Description of material]. Name of collection (Call number, Box number, File name / number). Name of repository, location of repository. [In language].

Приклад

Український варіант:

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. 299. Спр. 183.

Транслітерація

Shudria, M. A. (1989). Stezhky vishchoho kobzaria. T. H. Shevchenko v Kyievi [The paths of a prophetic kobzar. T. H. Shevchenko in Kyiv]. [Essay]. The archive of M. A. Shudria (Fond 299, Unit 183). The Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Приклад (скорочений запис)

Український варіант:

ІР НБУВ. Ф. 299. Спр. 183.

Транслітерація

Fond 299, Unit 183. The Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

5. Дисертація та автореферат дисертації.

Назва дисертації або автореферата транслітерується та перекладається. Транслітерований варіант подається курсивом, перекладений – у квадратних дужках. Вказується, яка саме дисертація або автореферат (Doctoral dissertation – дисертація на здобуття ступеня докора наук, PhD dissertation – дисертація на здобуття ступеня доктора філософії та кандидата наук, Extended abstract of PhD dissertation – автореферат дисертації на здобуття ступеня доктора філософії або кандидата наук, Master’s thesis – магістерська дисертація тощо). Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Надається транслітерована назва установи, в якій було захищено дисертацію, або її офіційний переклад (останній варіант є бажаним).

Схема посилання

Author, A. A. (Year). Title of dissertation transliterated [Title of dissertation translated] (Doctoral dissertation, PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation etc). Name of Institution, Location. [In language].

Приклад

Український варіант:

Литвинова Л. А. Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (19942012) : дис ... канд. наук із соц. комунікацій. Київ, 2013.

Транслітерація

Lytvynova, L. A. Dysertatsiini doslidzhennia yak dzherelo vyznachennia stanu i tendentsii rozvytku knyhoznavstva, bibliotekoznavstva, bibliohrafoznavstva v Ukraini (1994-2012) [Dissertational studies as a source for defining the state and tendencies of the development of Book Studies, Library Studies and Bibliography Studies in Ukraine (1994–2012)] (PhD dissertation). V. Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. Iin Ukrainian].

6. Тези доповідей, матеріали конференцій.

Назва доповіді транслітерується та перекладається. Переклад подається в квадратних дужках. Вказується, де надруковано доповідь (курсивом), а саме: тези доповіді – Abstracts of Papers, Матеріали (труди) конференції (симпозіуму, з’їзду тощо) – Proceedings of the Conference (Simposium, Congress etc). В дужках подаються сторінки публікації. Подається місце видання англійською мовою та транслітерована назва видавництва. Дата конференції (симпозіуму, з’їзду тощо) подається в дужках після прізвища та ініціалів автора. В квадратних дужках указується мова публікації.

Схема посилання

Author, A. A. (Year, Month). Title of contribution transliterated [Title of contribution translated] In Abstracts of Papers / Proceedings of the Conference (Symposium / Congress) (pages range). Location: Name of the Institution. [In language].

Приклад

Український варіант:

Герасімова Т. В. Особистість Тараса Шевченка в дослідженні Миколи Шудрі (за матеріалами фондів Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 06–08 жовт. 2015 р. : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. Київ, 2015. С. 84–86.

Транслітерація

Gerasimova, T. V. (2015, October). Osobystist Tarasa Shevchenka v doslidzhenni Mykoly Shudri (za materialamy fondiv Instytutu rukopysu NBUV [The personality of Taras Shevchenko in the research of Mykola Shudria (based on the materials of the Institute of Manuscript of VNLU fonds)]. In Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia [Library. Science. Communication]: Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 147–149). Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Рекомендації зі складення англомовної пристатейної бібліографії (References) укладено за Посібником Американської Психологічної Асоціації (Publication manual of the American Psychological Association, 6th ed.).

Технічне оформлення

1. Текст статті подається у форматі MS Word (шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал 1.5, формат аркуша А4); При набиранні статті не слід користуватися автоматичною нумерацією.

2. Ілюстрації до статті подаються окремим файлом у форматі jpeg (роздільна здатність не менше 300 dpi); підписи до ілюстрацій також подаються окремим файлом.

3. Посилання оформлюються так: [8, с. (арк.) 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки (аркуша). Посилання на кілька джерел: [8, с. (арк.) 25; 4, с. (арк.) 67].

4. Лапки: «...»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“...”».

5. Зразок підпису під ілюстрацією: В. Стерлігов. Крива проблема №1. 1970. Полотно, олія. 83×105. Державний музей історії. Санкт-Петербург.