ВИМО‎ГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні положення

Редакційна колегія наукового збірника «Рукописна та книжкова спадщина України» у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.

До публікації у збірнику приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, які становлять оригінальні наукові дослідження, що раніше ніде не друкувалися.

Статті приймаються українською, російською, польською або англійською мовами.

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:

– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»);

– здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей (відповідно до Наказу МОН України від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).

Етапи підготовки до друку

Передаючи статтю до редакції, автор дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище, ім’я та ім’я по батькові автора, місце його роботи, ORCID, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що передбачає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (див. сайт http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-vidannya-akademiji) – можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства. 

1. Статті подаються до 1 квітня поточного року.

2. Статті обов’язково супроводжуються зовнішньою рецензією із зазначенням наукової новизни та актуальності публікації, підписаною доктором або кандидатом наук, чи фахівцем за профілем без наукового ступеня. Підпис рецензента має бути засвідченим печаткою в кадровому підрозділі. Жителі інших міст надсилають скан.

3. До редакції подається паперовий примірник статті та її електронна версія. На останній сторінці зазначаються дати написання статті та подання її до друку. 

4. Стаття, в якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, про що редколегія сповіщає автора. 

У разі повторного виявлення запозичень редакція залишає за собою право не брати в подальшому до друку матеріали даного автора.

5. Правила цитування:

– усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела; 

– посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної потреби;

– якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище вченого, – його публікація має бути в загальному списку використаних джерел після статті.

6. Редколегія організовує внутрішнє рецензування статей. У випадку негативної рецензії на статтю редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою висновок.


Форма рецензії


Структура статті

1. Індекс УДК.

2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): ім’я, ім’я по батькові, прізвище, науковий ступінь, учене звання, посада із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора, місто, країна. Наприклад: Роман Миколайович Єсипенко, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ, Україна); обов’язково вказується міжнародний ідентифікатор науковця ORCID.

3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.

4. Назва статті українською, російською та англійською мовами.

5. Анотації до статті повинні бути інформативними (не містити загальних слів). Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, російською, англійською), обсягом 1800–2300 друкованих знаків з пробілами. Анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки, ключові слова. Анотація не повинна містити посилань на літературу та абревіатури. Анотації російською та англійською мовами є перекладами україномовного варіанту.

6. Ключові слова (6–10 авторських ключових слів або словосполучень) повинні відображати основні поняття з предметної області, що присутні у статті, і висловлюватися у термінах із тексту статті. В анотації англійською мовою ініціали та абревіатури слід розкривати.

Наприклад:

Антропологічна компонента природи держави

Мета роботи. Дослідження пов'язане з пошуком нових засобів та методів обґрунтування етичних моральних норм як основи для громадянського втручання в життя держави. Криза певних соціальних теорій та моделей розвитку суспільств не завжди враховує місце та роль держави в соціальних, політичних та духовних перетворень. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу певні моделі стосовно антропологічної компоненти в соціальних відносинах, що надаються певними типами державних утворень з метою знайти динамічний погляд на майбутнє людини, нові виміри її самореалізації. Наукова новизна роботи полягає в розширення уявлень про еволюцію свободи людини в різних історичних типах держав. Порівняльний аналіз розвитку держав та місця в них свободи людини надає можливість глибше усвідомити антропологічну детермінанту, яка поступово підпорядковує та бере під свій контроль державні інституції, що необхідні для гуманізації зовнішніх умов буття людини, а також виявити напрямки розбудови держави та простір для самодіяльності людини як “від чого” так і “для чого” необхідна свобода особистості. Висновки. Осмислення розвитку парадигмальних систем, що засновані на моральній складовій держави дає нову точку відліку для реформаторської діяльності, в напрямку зближення держави з загальнолюдськими цінностями. Держава, розбудовуючи себе на моральних загальнолюдських принципах просувається до свого самознищення, як силового поля влади.

Ключові слова: парадигма антропологічності; держава; громадянське суспільство, етика; мораль; постлібералізм.

 

Вимоги до основного тексту

1. Текст статті повинен містити:

– «постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, що їм присвячується означена стаття;

– формулювання мети статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі» (Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).

2. Зазначені структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом: Актуальність теми дослідження. Аналіз досліджень і публікацій. Мета дослідження. Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. Висновки.

Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела.

3. У тексті потрібно розділяти пробілами ініціали, ініціали та прізвище. Для поділу використовується «нерозривний» пробіл.

Список використаних джерел

Список використаних джерел формлюється відповідно до Національного стандарту ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання". Список можна оформити автоматично за посиланням http://vak.in.ua/do.php.

Вимоги до списків використаних джерел:

1. Подається у вигляді нумерованого списку з нумерацією в порядку розміщення цитувань у тексті статті (автоматична нумерація заборонена).

2. Якщо кілька бібліографічних посилань мають ідентичні заголовки (один і той самий автор кількох праць), у другому і наступному посиланнях ці заголовки можна замінити словами: «Його є», «Її ж», «Їх же» («Его же», «Ее же», «Их же» – рос. мовою, «Idem», «Eadem», «Ibidem» – латинською мовою).

3. Стилем списку використаних джерел для представлення у транслітерованому варіанті редакційна колегія наукового збірника «Рукописна та книжкова спадщина України» визначила Harvard.

Приклади бібліографічних записів:

1. Книга

Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів: Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. 520 с.

Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голова), В. П. Волков [та ін.]; уклад.: О. С . Онищенко, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський. Київ, 2012. 603 c. (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського; Т. 10).

2. Розділ книги

Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня. Cторінки життя і наукової діяльності / ред. В. В. Жайворонок. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. 376 с.: фото.

3. Стаття в періодичному виданні

Новицький O. Символічні образи на ритинах київських стародруків // Записки наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1926. Т. 144–145. С. 141–156.

Ермолин Д. С. Этнографическое изучение албанцев Приазовья: этапы, итоги, перспективы // Этнографическое обозрение. Москва, 2012. Вып. 1. С. 213–220.

4. Архівне джерело

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. 299. Од. зб. 183.

Cкорочений запис

ІР НБУВ. Ф. 299. Од. зб. 183.

5. Дисертація та автореферат дисертації

Литвинова Л. А. Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (19942012) : дис ... канд. наук із соц. комунікацій. Київ, 2013.

6. Тези доповідей, матеріали конференцій

Герасімова Т. В. Особистість Тараса Шевченка в дослідженні Миколи Шудрі (за матеріалами фондів Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матер. Міжнар. наук. конф., Київ, 6–8 жовт. 2015 р. : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. Київ, 2015. С. 84–86.

Оформлення транслітерованого списку літератури References

1. Блок References  подається після списку використаних джерел для включення публікації в обіг наукової інформації та індексування наукометричними системами (Google Scholar тощо).

2. Загальні зауваження до оформлення транслітерованого списку використаних джерел складені для стилю Harvard з невеликими відхиленнями від цього стилю, зокрема:

– кількість авторів не обмежується трьома, а вказуються, по можливості, всі автори;

– перед ініціалами не ставиться кома;

– назва не береться в лапки;

– рік видання переноситься в кінець.

3. Особливості оформлення:

– номери посилань у References повинні співпадати з номерами відповідних посилань у основному списку використаних джерел; номер посилання супроводжується крапкою і «нерозривним» пробілом;

– подання у References тільки транслітерованого (без перекладу) опису є неприпустимим;

– описи, що вже виконані латиницею (насамперед, англійською мовою), не транслітеруються, але подаються за вказаними нижче правилами;

– замість лапок у вигляді «ялинок» використовувати прямі лапки (");

– кожен опис складається з декількох полів, окремі складові яких розділяються комою з пробілом;

– поля розділяються крапкою з пробілом;

– у першому полі вказуються прізвища та ініціали ВСІХ авторів із відділенням відомостей про окремих співавторів комою з пробілом; між прізвищем та ініціалами, а також між ініціалами ставиться «нерозривний» пробіл;

– в описі книги вказуються відомості про редактора, упорядника тощо; у цьому разі вказується, про кого йдеться – про редактора (Ed.) або про редакторів (Eds.), про упорядника (Comp.) або про упорядників (Comps), редактора-упорядника (Ed.-comp.) та ін.; за наявності відомостей про редакторів тощо вони відокремлюються від назви косою рискою, оточеною з обох боків пробілами, за їх відсутності назва повинна закінчуватися крапкою. У цій зоні інаціали повинні передувати прізвищу (наприклад, ред.. Дж. Вэн Райзин). За наявності декількох додаткових відомостей вони розділяються крапкою з комою;

– назва публікації подається у двох варіантах – спочатку латиницею за допомогою транслітерації, потім у квадратних дужках у перекладі англійською; два варіанти назви розділяються пробілом без додаткових роздільників;

– у назву публікації (насамперед, книги) включаються (в разі їх наявності) підзаголовок, кількість томів, номер тому тощо;

– місце видання (місто) вказується без скорочення і подається в перекладі англійською;

– назва видавництва подається у транслітерації (якщо видавництво має назву) або в перекладі англійською (якщо це заклад);

– інформація про сторінки супроводжується одним із скорочень p. або pp. залежно від того, про що йдеться (про номер сторінки, кількість сторінок або діапазон сторінок);

– у разі посилання на публікацію з багаточастинного (багатотомного чи серіального) документа використовуються скорочення – Т. (Vol. – від англ. Volume чи Bd. – від нім. Band), № (No.– від англ. Number чи Nr. – від нім. Numer), Вип. (Вып. від рос. Выпуск або Iss. – від англ. Issue), Ч. (P. – від англ. Part чи T. – від нім. Teil) з наступним пробілом; порядковий номер від скорочення не відривається (використовувати «нерозривний» пробіл).

References обов’язково перевіряються на наявність у них кириличних символів (наприклад, букв, що співпадають у графіці, – кириличне р та латинське p, кириличне х та латинське x тощо), що є неприпустимим;

– для отримання подання інформації транслітерацією використовувати конвертори http://litopys.org.ua/links/intrans.htm (Українська транслітерація – онлайн конвертор) та http://translit.net/ru/gost-7-79-2000/ (Транслит по-русски) із вибором варіанта конвертування BGN.

Транслітерацію україномовних джерел можна виконати самостійно, транслітеруючи кириличні символи  латинськими відповідниками згідно з Постановою КМУ (таблиця за матеріалами сайту rada.gov.ua):

Українська абетка

Латинка

Примітка

Аa

 

Бб

Bb

 

Вв

Vv

 

Гг

Hh

 

Ґґ

Gg

 

Дд

Dd

 

Ее

Ee

 

Єє

Ye

ie

на початку слова

в інших позиціях

Жж

Zh zh

 

Зз

Zz

 

Ии

Yy

 

Іі

Ii

 

Її

Yi

i

на початку слова

в інших позиціях

Йй

Y

i

на початку слова

в інших позиціях

Кк

Kk

 

Лл

Ll

 

Мм

Mm

 

Нн

Nn

 

Оо

Oo

 

Пп

Pp

 

Рр

Rr

 

Сс

Ss

 

Тт

Tt

 

Уу

Uu

 

Фф

Ff

 

Хх

Kh kh

 

Цц

Ts ts

 

Чч

Ch

 

Шш

Sh sh

 

Щщ

Shch shch

 

Юю

Yu

iu

на початку слова

в інших позиціях

Яя

Ya

ia

на початку слова

в інших позиціях

 

*Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh»; м'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

4. Транслітерація російськомовних джерел виконується відповідно до вимог наказу ФМС Російської Федерації від 3 лютого 2010 р. № 26. Наступна таблиця складена за матеріалами сайту translit.net:

Русский алфавит

Латиница

Примечание

Аa

 

Бб

Bb

 

Вв

Vv

 

Гг

Gg

 

Дд

Dd

 

Ее

Ee

 

Ёё

Ee

 

Жж

Zh zh

 

Зз

Zz

 

Ии

Ii

 

Йй

Ii

 

Кк

Kk

 

Лл

Ll

 

Мм

Mm

 

Нн

Nn

 

Оо

Oo

 

Пп

Pp

 

Рр

Rr

 

Сс

Ss

 

Тт

Tt

 

Уу

Uu

 

Фф

Ff

 

Хх

Kh kh

 

Цц

Tc tc

 

Чч

Ch

 

Шш

Sh sh

 

Щщ

Shch shch

 

Ъъ

не воссоздаётся

Ыы

Yy

 

Ьь

не воссоздаётся

Ээ

Ee

 

Юю

Iu

 

Яя

Ia

 

 

5. Список скорочень:

видання – ed. (від edition);

перероблене видання – rev. ed. (від revised edition);

друге видання – 2nd ed. (від second edition);

том – vol. (від volume);

томи – vols. (від volumes);

номер – no. (від number);

номери – nos. (від numbers);

частина – pt. (від part);

параграф – para. (від paragraph);

додаток – suppl. (від supplement);

переклад – trans. (від translation);

ілюстрація – ill. (від illustration);

креслення – des. (від design);

мапа – map;

укладач – Comp. (від Compiler);

укладачі – Comps. (від Compilers);

редактор – Ed. (від Editor);

редактори – Eds. (від Editors);

коректор – Rev. (від Reviser);

коректори – Revs. (від Revisers);

перекладач(і) – Trans. (від Translator(s);

ілюстратор(и) – Illus. (від Illustrator(s).

Формати і приклади опису окремих видів посилань

 1. Опис книги 

Формат опису:

Прізвища, Ініціали. Назва книги у транслітерації [Назва книги в перекладі англійською]. Місце видання, Видавництво, рік видання. Кількість сторінок.

Примітки:

– назва книги у транслітерації виділяється курсивом;

– при посиланні на окремий том багатотомного видання номер тому і його назва вказуються у другому полі після основної назви р.

Приклади

Иванов Л. В., Смирнов В. С. Факторный анализ в социальных исследованиях. Москва: Наука, 1996. 352 с.

Ivanov L. V., Smirnov V. S. Faktornyi analiz v sotsialnykh issledovaniiakh [The factor analysis in social research]. Moscow, Nauka, 1996. 352 p.

Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М., Макшанов С. И., Маничев С. А., Никифоров Г. С., Почебут Л. Г., Смирнов П. И., Ходырева Н. В., Хрящева Н. Ю. Психология менеджмента / ред. Г. С. Никифоров. Харьков: Гуманит. центр, 2007. 300 с.

Vlasov P. K., Lipnitskii A. V., Lushchikhina I. M., Makshanov S. I., Manichev S. A., Nikiforov G. S., Pochebut L. G., Smirnov P. I., Khodyreva N. V., Khriashcheva N. Yu. Psikhologiia menedzhmenta [Psychology of Management]. Kharkov, Gumanit. tsentr, 2007. 510 p.

2. Опис перекладної книги

Формат опису:

Прізвища, Ініціали. Назва книги у транслітерації [Назва книги в перекладі англійською]. Місце видання, Видавництво, рік видання. Кількість сторінок p.

Примітки:

– рекомендується вказувати справжні англомовні прізвища авторів, взявши дані, наприклад, із Internet;

– якщо можна виявити оригінал, за яким робився переклад, то краще навести опис саме його, слідом за яким у круглих дужках навести звичайний опис перекладу із зазначенням мови (Ukr. ed.: або Russ. ed.:) із крапкою після дужок. У цьому разі обидва варіанти назви виділяються курсивом.

Приклади

Харман Г. Современный факторный анализ. Москва: Статистика, 1972. 489 с.

Harman Harry H. Modern factor analysis. 2nd Revised ed. Chicago and London, U. of Chicago Press, 1968. 494 p. (Rus. ed.: Harman H. Sovremennyy faktornyy analiz. Moscow, Statistika, 1972. 489 p.).

Классификация и кластер / ред. Дж. Вэн Райзин. Москва: Мир, 1980. 389 с.

Classification and clustering / Van Ryzen J. (Ed.). New York, Academic Press, 1977, 467 p. (Rus. ed.: Van Ryzen J., ed. Klassifikatsiya i klaster. Moscow, Mir, 1980. 389 p.).

3. Опис статті з журналу

Формат опису:

Прізвища, Ініціали. Назва статті у транслітерації [Назва статті в перекладі англійською]. Назва журналу. Рік, номер тому, номер журналу, pp. діапазон сторінок. doi: код.

Примітки:

– назва журналу подається у транслітерації і виділяється курсивом;

– якщо назва журналу має підзаголовок, то повинен бути вказаний і підзаголовок;

– номер тому (якщо він є) зазначається після скорочення vol. з «нерозривним» пробілом, а власне номер – після скорочення no. і «нерозривного» пробілу.

– діапазон сторінок указується через тире після скорочення pp. та пробілу.

– код doi указується тільки за його наявності.

Приклади

Петров В. С. Применение методов кластерного анализа при обработке данных экспертного опроса // Изв. АН СССР. Сер.: Техн. кибернетика. 1985. Т. 202, № 3. С. 15–18.

Petrov V. S. Primenenie metodov klasternogo analiza pri obrabotke dannykh ekspertnogo oprosa [The application of methods the cluster analysis at data processing expert survey]. Izvestiia AN SSSR. Seriya: Tekhnicheskaya kibernetika. 1985, vol. 202, no. 3, pp. 15–18.

Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining // Электрохимия – Russian Journal of Electrochemistry. 2008. Т. 44, № 8. С. 926–930. doi: 10.1134/S1023193508080077

Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. Russian Journal of Electrochemistry. 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926–930. doi: 10.1134/S1023193508080077

4. Опис статті з триваючого видання (збірника праць)

Формат опису:

Прізвища, Ініціали. Назва статті у транслітерації [Назва статті в перекладі англійською]. Назва збірника у транслітерації [Назва збірника в перекладі англійською]. Місце видання, Видавництво, рік видання, номер, pp. діапазон сторінок.

Примітки:

– у назву збірника входить і його уточнення (наприклад, назва серії);

– назва збірника у транслітерації виділяється курсивом, а його переклад – прямим шрифтом;

– у перекладі назви збірника англійською активно використовуються великі літери для всіх слів, крім службових:

– якщо назва збірника має підзаголовок, то він повинен бути вказаний;

– номер зазначається після скорочення no. і «нерозривного» пробілу;

– якщо у збірнику прийнята нумерація випусків, то замість скорочення no. може бути зазначено слово issue (випуск);

– діапазон сторінок зазначається через тире після скорочення pp. та «нерозривного» пробілу. Якщо матеріали займають одну сторінку, то замість діапазону вказується номер сторінки після скорочення p. та «нерозривного» пробілу.

Приклади

Тишков В. Т. Кластерный анализ в социальных исследованиях // Вестн. Харьк. политехн. ин-та. Сер.: Техн. кибернетика и ее приложения. Харьков, 1990. № 260, вып. 10. С. 5–7.

Tishkov V. T. Klasternyi analiz v sotsialnykh issledovaniiakh [A cluster analysis in social researches]. Vestn. Khark. politekhn. in-ta. Ser.: Tekhn. kibernetika i eio prilozheniia [Bulletin of the Kharkov Polytechnic Institute. Series: Technical cybernetics and its applications]. Kharkov, 1990, no. 260, issue 10, pp. 5–7.

Лобанова Л. С., Пасічник В. О., Черняк О. О. Оптимізація обчислень в інтегральному методі найменших квадратів наближення функцій однієї та двох змінних // Вісник НТУ «ХПІ». Харків, НТУ «ХПІ», 2010. № 9. С. 57–62.

Lobanova L. S., Pasichnyk V. O., Chernyak O. O. Optymizatsiia obchyslen v intehralnomu metodi naimenshykh kvadrativ nablyzhennia funktsii odniiei ta dvokh zminnykh [Optimization of calculations in the integral method of least squares approximation of functions of one and two variables]. Visnyk NTU "KhPI" [Bulletin of the National Technical University "KhPI"]. Kharkiv, NTU "KhPI", 2010, no. 9, pp. 57–62.

5. Опис матеріалів конференції.

Формат опису:

Аналогічний формату опису статті з триваючого видання.

Примітки:

– назва видавництва не вказується.

Приклади

Иванов Л. В. Статистический подход к обработке социологических данных // Труды междунар. конф. «Социология и математика». Т. 2. Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. С. 5–9.

Ivanov L. V. Statisticheskii podkhod k obrabotke sotsiologicheskikh dannykh [The statistical approach to the processing sociological data]. Trudy mezhdunar. konf. "Sotsiologiya i matematika". T. 2 [Proc. of the Int. Conf. "Sociology and Mathematics". Vol. 2]. Kharkov, NTU "KhPI", 2006, pp. 5–9.

Гамаюн І. П., Безменова О. М. Оцінювання міри схожості між об’єктам, що характеризуються кількісними і номінальними ознаками // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Тези доповідей ХХІ міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 1 (29–31 травня 2013 р., Харків). Харків: НТУ «ХПІ», 2013. С. 9.

Gamaiun I. P., Bezmenova O. M. Otsiniuvannia miry skhozhosti mizh obiektamy, scho kharakteryzuiutsia kilkisnymy I nominalnymy oznakamy [Assessment of the degree of similarity between objects that are characterized by quantitative and nominal attributes]. Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia. Tezy dopovidei ХХІ mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Ch. 1 (29–31 travnia 2013 r., Kharkiv) [Information technology: science, engineering, technology, education, health. Abstracts of the XXI Int. Sci.-Pract. Conf. Part 1 (29–31 May 2013, Kharkov)]. Kharkiv, NTU "KhPI", 2013, p. 9.

6. Опис посилання на Internet-ресурс

Формат опису:

Прізвища, Ініціали (або колективний автор). Назва у транслітерації [Назва в перекладі англійською]. Retrieved from: URL-адреса (дата звернення)

Примітки:

– назва у транслітерації вирізняється курсивом;

URL-адреса наводиться після Retrieved from: і пробілу;

– дата звернення наводиться в круглих дужках після слова accessed у форматі 00.00.0000.

Приклади

Голубев Л. Н., Безменов Н. И. Применение факторного анализа в онкологических исследованиях // Вестник Харьковского политехнического института: сб. науч. тр. Харьков: Вища шк., 1984. № 209: Техническая кибернетика и ее приложения, вып. 4. С. 38–39. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33043 (дата обращения

Golubev L. N., Bezmenov N. I. Primenenie faktornogo analiza v onkologicheskikh issledovanijakh [The use of factor analysis in cancer research]. Vestnik Harkovskogo politehnicheskogo instituta: sb. nauch. tr. [Bulletin of the Kharkov Polytechnic Institute: Sat. sci. tr.]. Kharkov, High school, 1984, no. 209: Tehnicheskaia kibernetika i ee prilozheniia [Technical Cybernetics and its Applications], issue 4, pp. 38–39. Retrieved from: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33043 (accessed 25.12.2017).

Вісник НТУ «ХПІ» / Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». URL: http://vestnik.kpi.kharkov.ua (дата звернення: 30.03.2014).

Visnyk NTU "KhPI" [Bulletin of the National Technical University "KhPI"]. Retrieved from: http://vestnik.kpi.kharkov.ua (accessed 30.03.2014).

Чеканов Д. Рендеринг с помощью вокселей: новый уровень графики в играх?. URL: http://www.thg.ru/graphic/voxel_ray_casting (дата звернення: 20.01.2013).

Chekanov D. Rendering s pomoshchiu vokselei: novyi uroven grafiki v igrakh? [Rendering using bills: a new level of graphics in games?]. Retrieved from: http://www.thg.ru/graphic/voxel_ray_casting (accessed 20.01.2013).

7. Опис дисертації

Формат опису:

Прізвище, Ініціали. Назва дисертації у транслітерації [Назва дисертації в перекладі англійською]. Місце видання, рік видання. Кількість сторінок p.

Примітки:

– назва дисертації складається з двох розділених крапкою і пробілом складових – власне назви і зазначення виду дисертації;

 – назва дисертації у транслітерації виділяється курсивом;

 – видавництво не вказується.

Приклади

Северин В. П. Модели и методы оптимизации показателей качества систем автоматического управления энергоблока атомной электростанции: дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.07. Харьков, 2007. 470 с.

Severin V. P. Modeli i metody optimizatsii pokazateleш kachestva sistem avtomaticheskogo upravleniшa energobloka atomnoш elektrostantsii: dis.... d-ra tekhn. nauk 05.13.07 [Models and methods for optimization of parameters of quality systems of automatic control of power unit a nuclear power plant. Dr. eng. sci. diss.]. Kharkov, 2007. 470 p.

Азаренков В. И. Аналитическое решение уравнения теплопроводности в задачах анализа и синтеза температурных полей радиоэлектронной аппаратуры: дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02. Харьков, 2015. 225 с.

Azarenkov V. I. Analiticheskoe reshenie uravneniia teploprovodnosti v zadachakh analiza i sinteza temperaturnykh polei radioelektronnoi apparatury: dis. ... kand. tekhn. nauk [Analytical solution of the heat equation in tasks of analysis and synthesis of temperature fields of radio electronic equipment. Candidate eng. sci. diss. (Ph. D.)]. Kharkov, 2015. 225 p.

8. Опис автореферата дисертації.

Формат опису:

Опис автореферата дисертації – аналогічний описові дисертації.

Приклади

Северин В. П. Моделі та методи оптимізації показників якості систем автоматичного керування енергоблоку атомної електростанції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів». Харків, 2007. 35 с.

Severyn V. P. Modeli ta metody optymizatsii pokaznykiv yakosti system avtomatychnoho keruvannia enerhobloku atomnoi elektrostantsii: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra tekhn. nauk: spets. 05.13.07 "Avtomatyzatsiia tekhnolohichnykh protsesiv" [Models and methods for optimization of parameters of quality systems of automatic control of power unit a nuclear power plant. Abstract of a thesis dr. eng. sci. diss. 05.13.07 "Automation of technological processes"]. Kharkiv, 2007. 35 p.

Джафарі Хенджані Сайед Моджтаба. Багатокритеріальний синтез інтелектуальних систем керування енергоблоків АЕС генетичними алгоритмами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів». Харків, 2010. 20 с.

Dzhafari Khendzhani Saied Modzhtaba. Bahatokryterialnyi syntez intelektualnykh system keruvannia enerhoblokiv AES henetychnymy alhorytmamy: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk: spets. 05.13.07 "Avtomatyzatsiia tekhnolohichnykh protsesiv" [Multicriterial synthesis of intellectual control systems NPP by genetic algorithms. Abstract of a thesis candidate eng. sci. diss. (Ph. D.) 05.13.07 "Automation of technological processes"]. Kharkiv, 2010. 20 p.

Технічне оформлення

1. Текст статті подається у форматі MS Word (шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал 1.5, формат аркуша А4); При набиранні статті не слід користуватися автоматичною нумерацією.

2. Ілюстрації до статті подаються окремим файлом у форматі jpeg (роздільна здатність не менше 300 dpi); підписи до ілюстрацій також подаються окремим файлом.

3. Посилання оформлюються так: [8, с. (арк.) 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки (аркуша). Посилання на кілька джерел: [8, с. (арк.) 25; 4, с. (арк.) 67].

4. Лапки: «...»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“...”».

5. Зразок підпису під ілюстрацією: В. Стерлігов. Крива проблема №1. 1970. Полотно, олія. 83×105. Державний музей історії. Санкт-Петербург.