Форма рецензії


Процедуру рецензування проходять усі статті та публікації документів, які надійшли до редакційної колегії наукового збірника «Рукописної та книжкової спадщини України», за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру. Завданням рецензування є сприяння неупередженому відборові авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо виправлення фактографічних чи інших помилок, у разі наявності таких, покращення стилю викладу тощо. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності до вимог наукового збірника та передбачає всебічний аналіз новизни та актуальності матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті та публікації документів, які залучають до наукового та суспільного обігу нові відомості з археографічних досліджень історичної рукописної та книжкової спадщини України зокрема та світу взагалі, а також висвітлюють актуальні та ретроспективні проблеми розвитку бібліотеко- та бібліографознавства, історіографії, архівної справи, питань збереження рукописних та книжкових фондів бібліотечних та архівних установ. Неодмінною умовою прийняття матеріалів до друку є їхня відповідність до правил підготовки та оформлення статей і публікацій до видання в науковому збірнику «Рукописна та книжкова спадщина України».

Редакційна колегія наукового збірника «Рукописна та книжкова спадщина України» залишає за собою право внутрішнього рецензування запропонованих до друку статей та публікацій, що пояснюється вузькою спеціалізацією видання (бібліотечна та архівна справа, археографія). До зовнішнього рецензування залучаються незалежні експерти, які є фахівцями з проблематики наданих до публікації матеріалів. Внутрішні та зовнішні рецензії надаються в письмовому вигляді і оформляються у відповідності до вимог, що висуваються до рецензій. Зовнішні та внутрішні рецензії є іменними, відповідно рецензенти несуть персональну відповідальність за усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статей, їхні практичну цінність та наукову новизну. Окрім того, рецензентами визначається відповідність статті до принципів етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, які не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування. Редакційна колегія наукового збірника «Рукописна та книжкова спадщина України» не вважає за потрібне дотримуватися засад конфіденційності, покладаючись на високий рівень моралі та наукової етики фахівців з кола проблем, дослідженню яких присвячене дане видання. Авторам представлених для публікації матеріалів надається право обрання зовнішніх рецензентів. Статті або публікації документів приймаються до наукового збірника при наявності позитивних зовнішньої та внутрішньої рецензій. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом зі статтею можуть друкуватися зауваження рецензентів.