Національна академія наук України

"Рукописна та книжкова спадщина України" [Rukopisna ta knižkova spadŝina Ukraïni] – збірник наукових праць, фахове продовжуване видання з підзаголовком «Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів». Розрахований на фахівців у галузі книгознавства, кодикології, археографії, архівознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, соціальних комунікацій, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

Заснований 1993 р. на базі спеціалізованого науково-дослідного підрозділу Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського (нині – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, НБУВ) – Інституту рукопису, формується із залученням фахівців інших наукових підрозділів НБУВ, а також вітчизняних і закордонних бібліотечних та архівних установ.

Засновник і видавець: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Виходить з періодичністю 1–2 випуски на рік. Мови: українська, англійська, польська.

Збірник «Р. К. С. У.» зареєстрований Атестаційною колегією МОН України як фахове видання зі спеціальностей «Історичні науки» (наказ МОН України (наказ МОН України від 07.10.2015 № 1021) та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 № 1328).

У збірнику висвітлюються різні аспекти вивчення історії та побутування рукописної книги, стародруків, спеціалізованих бібліотечних та архівних фондів з метою реконструкції історії книжної культури України та світу; репрезентуються наукові дослідження зі спеціальних історичних дисциплін (книжкового джерелознавства, кодикології та кодикографії, філігранології, палеографії, текстології, маргіналістики та ін.); представлені публікації документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди складу та змісту фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення, рецензії), статті з проблем зберігання, реставрації та консервації рукописних і книжкових фондів, а також з питань створення автоматизованих технологій описування рукописних і друкованих документів, використання інформаційно-пошукових систем у бібліотечній та архівній справі тощо. Репрезентований і зарубіжний досвід.

Теоретичний та науково-методичний рівень збірника «Р. К. С. У.» забезпечується дослідженнями відомої в Україні та поза її межами наукової школи з кодикології та археографії, започаткованої на початку 1990-х років доктором історичних наук, членом-кореспондентом НАН України Л. Дубровіною, а також науковими студіями наукових шкіл у галузі книгознавства, бібліотекознавства, біографістики, національної бібліографії, сформованих у НБУВ.

Матеріали подаються в рубриках: «Дослідження архівних та книжкових фондів», «Історія книжкових колекцій та зібрань», «Кодикологія та кодикографія», «Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін», «Збереження бібліотечних та архівних фондів», «Інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі», «Публікація документів», «Наші колеги за рубежем», «Повідомлення», «Рецензії», «Personalia». Визначні дати в діяльності НБУВ та НАН України відзначаються започаткуванням ювілейних рубрик, зокрема – «До 100-річчя Національної академії наук України» (Вип. 19) та «До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (Вип. 21, 22).

У Науковій раді збірника «Р. К. С. У.» – академік НАН України (1) та доктори наук (7). Це, зокрема: О. Онищенко, Г. Папакін, Н. Шип, О. Хамрай, О. Пастушенко. До наукової ради «Р. К. С. У.» залучено також іноземних фахівців – Аліну Дзентьол (Польща), Ріму Ціцінєне )Литва) та Олафа Хаманна (Німеччина).

У сучасній редакційній колегії збірника «Р. К. С. У.» – члени-кореспонденти НАН України (2), доктори (11) та кандидати наук (7). З них 1 член-кореспондент, 6 докторів та 5 кандидатів наук є співробітниками НБУВ. У різні роки до складу редколегії входили провідні вчені у галузі книгознавства, археографії, джерелознавства: Л. Дубровіна, Г. Боряк, Т. Ківшар, Г. Ковальчук, С. Кулешов, В. Омельчук, О. Онищенко, П. Сохань, Г. Юхимець, Н. Шип та інші. До складу редакційної колегії уведено також іноземних фахівців – з Польщі, Литви, Франції та Великої Британії. Головний редактор збірника – доктор історичних наук, професор Л. Буряк. Відповідальний секретар Н. Зубкова.

Редакційна колегія збірника «Р. К. С. У.» забезпечує процес рецензування. Статті підготовлені з дотриманням вимог до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з державними стандартами. Анотація, ключові слова та список використаних джерел подаються українською та англійською мовами (список використаних джерел також латинською транслітерацією).

Серед авторів – відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: C. Булатова, О. Гальченко, Л. Гнатенко, П. Голобуцький, Л. Дубровіна, Н. Зубкова, О. Іванова, Г. Ковальчук, Л. Корній, Ю. Лабинцев, К. Лобузіна, І. Матяш, Л. Муха, Ю. Мицик, B. Плачинда, О. Погрібний, І. Сергєєва, С. Сохань, С. Старовойт, О. Степченко, В. Ульяновський, І. Чепіга, Є. Чернухін, Н. Шип, Л. Яременко, Ю. Ясіновський та ін.

Публікації збірника «Р. К. С. У.» оформлюються згідно з міжнародними вимогами до подання наукових публікацій, відображеними в Реферативній базі даних «Україніка наукова», індексуються науковими базами даних:Web of Sciences (WOS), Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, ResearchBibl, Scientific Indexing Services.

Науковий збірник «Р. К. С. У.» має свій веб-сайт (http://rksu.nbuv.gov.ua/. Електронний архів видання представлений на сайті збірника: http://rksu.nbuv.gov.ua/uk/archive та в БД «Наукова періодика України» на порталі НБУВ.

Джерела:

Даневич С. Г. Тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів (1993–2005) : Вип. 1–10» // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 11. С. 247–264. http://rksu.nbuv.gov.ua/doc/rks_2007_11_18

Зубкова Н. М. «Рукописна та книжкова спадщина України» // Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УНДІАСД ; редкол.: І. Б. Матяш (голова), І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна, М. Г. Железняк, С. Л. Зворський, С. Г. Кулешов, О. Г. Мітюков, К. Є. Новохатський, Л. П. Одинока, О. С. Онищенко, Р. Я. Пиріг, В. А. Смолій, П. С. Сохань, Я. С. Яцків. Київ : Видавництво "Горобець", 2008. С. 715.