Рукописна та книжкова спадщина України | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
1.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Кондратенко, О. Ю.
Особовий архівний фонд академіка А. А. Смирнова: структура та документальний склад [Текст] / О. Ю. Кондратенко, Л. В. Шипко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С.113–117
Шифр журнала: Ж68592/2007/12

Файл:  rks_2007_12_10.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Шипко, Л. В.
2.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Шипко, Л. В.
Становлення М. М. Бережкова як особистості та науковця (1850–1878 роки) [Текст] / Л. В. Шипко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С.315–331
Шифр журнала: Ж68592/2009/13

Аннотация: Розглядаються основні віхи життєвого шляху та наукової діяльності М.М. Бережкова (1850–1932) – професора російської історії Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька. Дослідження присвячене становленню М.М. Бережкова як особистості та науковця, формуванню його наукових інтересів у сфері середньовічної історії Росії упродовж першого періоду його життя та діяльності (1850–1878).. The main stages of life and scientific biography of M. M. Berezhkov, professor of Russian history at the Nizhyn Institute of History and Philology of prince Bezborodko, are outlined. The paper deals with the formation of M. M. Berezhkov as a personality and researcher, the cocncentration of his scientific interests in the sphere of the medieval history of Russia during the first period of his life and activities.
Файл:  rks_2009_13_21.pdf - 0 3.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Шипко, Л. В.
Спогади М. М. Бережкова про К. М. Бестужева-Рюміна (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) [Текст] / Л. В. Шипко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2010. - Вип. 14
Шифр журнала: Ж68592/2010/14

Кл.слова (ненормированные):
М. М. Бережков, К. М. Бестужев-Рюмін, біографія, спогади, історик, професор, Санкт-Петербурзький університет.. M. M. Berezhkoff, K.M. Bestuzheff-Riumin, biography, memoires, historian, professor, the University of Sankt-Petersburg.
Аннотация: Здійснено публікацію спогадів М. М. Бережкова (1850 - 1932) - професора російської історії Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька, присвячених його наставнику, відомому російському історику, професору Санкт-Петербурзького університету К. М. Бестужеву-Рюміну (1826 - 1897), які уточнюють сторінки біографії обох учених, розкривають окремі сторони їхнього наукового світогляду.^uThe researcher undertakes publication of the memoires of M. M. Berezhkoff (1850 – 1932), professor of Russian history of the Prince Bezborodko Nizhyn history and philology institute. The memoires are dedicated to his teacher, a famous Russian historian, professor of the University of Sankt-Petersburg K. M. Bestuzheff-Riumin (1826 - 1897); they specify some biography details of the both scholars and give a certain notion of their scientific views.
Файл:  rks_2010_14_20.pdf - 0 4.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Шипко, Л. В.
Документальна спадщина видатного фахівця в галузі гідробіології члена-кореспондента НАН України Т. С. Петіпи (1927-1992) : за матеріалами інституту архівознавства національної бібліотеки україни імені В. І. Вернадського. [Текст] / Л. В. Шипко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С.56-63
Шифр журнала: Ж68592/2012/15

Кл.слова (ненормированные):
T.S. Petipa, personal archive, document, hydrobiology, copepoda.
Аннотация: Висвітлено життя і діяльність видатного фахівця в галузі гідробіології члена-кореспондента НАН України Тамари Сергіївни Петіпи. Проаналізовано структуру та документальний склад фонду особового походження Т.С. Петіпи, що зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Доведено цінність документів даного фонду як важливого джерела для сучасних науковців у галузі планктонології та морської екології.^uIn the article the author defines the structure and describes the documentary contents of the T.S. Petipa personal archives, the last providing the source basis for research into the life and activities of the scientist.
Файл:  rks_2012_15_3.pdf - 0 5.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Шипко, Л. В.
Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду М. Г. Крейна (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) [Текст] / Л. В. Шипко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С.195-210
Шифр журнала: Ж68592/2013/17

Кл.слова (ненормированные):
архівний фонд, джерело, математика, член-кореспондент, АН УРСР, М. Г. Крейн.. archival fund, source, mathematics, corresponding member of the Academy of Sciences of USSR, M. G. Krein.. архивный фонд, источник, математика, член-корреспондент, АН УССР, М. Г. Крейн.
Аннотация: Проаналізовано структуру та склад документів архівного фонду члена-кореспондента АН УРСР М. Г. Крейна, що зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Доведено цінність матеріалів даного фонду як важливого джерела для сучасних науковців у галузі математики, а також у дослідженні проблеми моментів, теорії інтегральних рівнянь, математичної теорії коливань та різних проблем функціонального аналізу.^UThe article analyses the structure and composition of the archival fund documents of M. G. Krein, the corresponding member of the Academy of Sciences of USSR, stored in the Institute of Archival Science of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. The author proves the value of this fund materials as an important source for contemporary scholars in the field of mathematics as well as the study of the problem of moments, the theory of integral equations, mathematical theory of vibrations and different problems of functional analysis.^RПроанализирована структура и состав документов архивного фонда члена-корреспондента АН УССР М. Г. Крейна, хранящегося в Институте архивоведения Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. Доказано ценность материалов данного фонда как важного источника для современных учёных в области математики, а также в исследовании проблемы моментов, теории интегральных уравнений, математической теории колебаний и различных проблем функционального анализа.
Файл:  rks_2013_17_12.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Шипко Л. В.
6.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Шипко, Л. В.
Листування М. М. Бережкова та К. М. Бестужева-Рюміна: джерелознавчий огляд [Текст] / Л. В. Шипко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2014. - Вип. 18. - С.584-596
Шифр журнала: Ж68592/2014/18

Кл.слова (ненормированные):
М. М. Бережков, К. М. Бестужев-Рюмін, листування, джерелознавчий огляд, біографія, історик, світогляд, наукові інтереси.. M. M. Berezhkov, K. M. Bestuzhev-Riumin, correspondence, source study review, biography, historian, philosophy, research interests.. М. Н. Бережков, К. Н. Бестужев-Рюмин, переписка, источниковедческий обзор, биография, историк, мировоззрение, научные интересы.
Аннотация: Уперше проаналізовано та опубліковано листи відомого російського історика, професора Санкт-Петербурзького університету, академіка Петербурзької академії наук К. М. Бестужева-Рюміна (1826–1897) до М. М. Бережкова (1850–[1935]), професора російської історії Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька, уточнено сторінки біографій обох учених, розкрито окремі аспекти їхніх наукових інтересів.^UThe publication presents letters of a famous Russian historian, Saint-Petersburg University professor, Saint-Petersburg Academy of Sciences academician K. M. Bestuzhev-Riumin to M. M. Berezhkov, a professor of Russian history of the Historical and Philological Institute of the Prince Bezborodko in Nizhyn. In the publication preface we have submitted the biographical information of both scientists and defined the origin of their friendship. Their epistolary heritage is deposited in the private archival fonds of M. M. Berezhkov in the Manuscript Institute of VNLU and comprises 88 original letters of 1876–1898. This documental complex has not yet been discussed nor studied in the Russian or Ukrainian historiography. Therefore this publication carries an attempt to make a source study review of the letters of K. М. Bestuzhev-Riumin to M. М. Berezhkov and their introduction to a wide scientific circulation by their step-by-step publication. The letters of K. М. Bestuzhev-Riumin come with a «Preface» which is a structural part of a peculiar memoirs book that M. М. Berezhkov devoted to his teacher’s memory.^RК публикации представлены письма известного российского историка, профессора Санкт-Петербургского университета, академика Петербургской академии наук К. Н. Бестужева-Рюмина к М. Н. Бережкову, профессору российской истории Нежинского историко-филологического института князя Безбородко. В предисловии к публикации представлены биографические сведения об обоих учёных, определены истоки их дружеских отношений. Их эпистолярий находится в личном архивном фонде М. Н. Бережкова в Институте рукописи НБУВ и насчитывает 88 оригиналов писем за 1876–1898 гг. Этот комплекс документов пока не нашёл отражения и изучения ни в российской, ни в украинской историографии, поэтому в данной публикации сделана попытка источниковедческого обзора писем К. Н. Бестужева-Рюмина к М. Н. Бережкову и введения их в широкий научный оборот посредством поэтапного опубликования. Письма К. Н. Бестужева-Рюмина сопровождаются «Предисловием», которое является структурной частью своеобразной книги воспоминаний, посвящённой М. Н. Бережковым памяти его учителя.
Файл:  rks_2014_18_42.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Шипко Л. В.
7.
Видання в опрацюванні - ще не надійшло за місцем зберігання, неповний бібліографічний опис.

Шипко, Л. В.
Листування М. М. Бережкова та К. М. Бестужева-Рюміна у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (вересень 1882 р. – липень 1883 р.) [Текст] / Л. В. Шипко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С.409-427
Шифр журнала: Ж68592/2015/19

Кл.слова (ненормированные):
М. М. Бережков, К. М. Бестужев-Рюмін, листування, джерелознавчий огляд, археографічне опрацювання. M. M. Berezhkov, K. M. Bestuzhev-Riumin, correspondence, source studies review, scientific and archeographical processing. М. Н. Бережков, К. Н. Бестужев-Рюмин, переписка, источниковедческий обзор, научно-археографическая обработка
Аннотация: Продовжено поетапну публікацію комплекту листів К. М. Бестужева-Рюміна до М. М. Бережкова. Представлено джерелознавчий огляд та археографічне опрацювання дев’яти копій листів (вересень 1882 р. – липень 1883 р.), які зберігаються в архівному фонді М. М. Бережкова в Інституті рукопису НБУВ. Документи вперше публікуються як додатки^UThis article contains the following publication of the correspondence of a famous professor of St. Petersburg University, academician of Petersburg Academy of Sciences K. M. Bestuzhev-Riumin (1826–1897) to M. M. Berezhkov (1850–1935), a professor of Russian history in Nizhyn Historical and Philological Institute of Prince Bezborodko. This publication presents nine handwritten copies of the letters of K. M. Bestuzhev-Riumin to M. M. Berezhkov for the period from September 1882 to July 1883. The letters are analyzed and published for the first time. The researched epistolary documents are stored in a personal archival fond of M. M. Berezhkov at the Institute of Manuscript of VNLU. The scientific value of the publication is justified by the letters’ information potential, which contributes to the detailed study of the scientists’ biographies, as well as to the illustration of the specifics of their scientific interests during the stated chronological period. It is further enhanced by the absence of an in-depth source study both in Ukrainian and Russian historiographies and also by the established fact of the absence of a packagekit of response letters of M. M. Berezhkov to K. M. Bestuzhev-Riumin^RПредставлено продолжение поэтапной публикации писем профессора Санкт-Петербургского университета, академика Петербургской академии наук К. Н. Бестужева-Рюмина (1826–1897) к профессору российской истории Нежинского историко-филологического института князя Безбородко М. Н. Бережкову (1850–1935). Впервые публикуются и анализируются девять копий писем за сентябрь 1882 г. – июль 1883 г. Исследуемый массив эпистолярного наследия хранится в фонде М. Н. Бережкова в Институте рукописи НБУВ. Научная ценность публикации обусловлена информационным потенциалом писем, способствующим уточнению биографий учёных, а также раскрытию отдельных сторон их научных интересов в указанный хронологический период, и усиливается отсутствием их углублённого источниковедческого изучения как в украинской, так и российской историографии, а также установлением факта отсутствия соответствующего комплекта ответных писем М. Н. Бережкова к К. Н. Бестужеву-Рюмину
Файл:  rks_2015_19_30.pdf - 0

Дод. точки доступу:
Шипко Л. В.