Вимоги до статей

Статті, що подаються до редакції повинні відповідати загальним вимогам до наукових публікацій (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/01) і мати наступну структуру:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор;
- формулювання цілей статті (мета і завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

Правила оформлення статей

Текст статті повинен містити:
- ПІБ автора(ів) українською, російською, англійською мовами;
- науковий ступінь і вчене звання автора;
- назву установи, в якій працює автор, його посаду, місце проживання, номер телефону, e-mail;
- назву статті (українською, російською, англійською мовами);
- анотацію (українською, російською, англійською мовами), обсяг  - до 250 слів (800–1500 знаків);
- ключові слова (українською, російською, англійською мовами), від 3 до 8 слів;
- текст статті;
- посилання на використані джерела та літературу – список літератури подається наприкінці статті й нумерується відповідно до порядку їхньої появи в тексті;
- References: список використаних джерел та літератури, транслітерований латиницею (див. посилання на References).

Умови та терміни подання статей

Розміщення статей у збірнику безкоштовне.

Електронна пошта для надсилання статей: ir@nbuv.gov.ua.

Статті до випуску 21, що вийде в 2017 році, приймаються до 1 червня.Оформлення списку використаних джерел та літератури – відповідно до постанови ВАК України від 3 березня 2008 р., № 147 (форма 23). Його можна оформити автоматично за посиланням http://vak.in.ua/do.php.

Технічні вимоги

- текст статті подається у форматі MS Word (шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал 1.5, формат аркуша А4);

- ілюстрації до статті подаються окремим файлом у форматі jpeg (роздільна здатність не менше 300 dpi); підписи до ілюстрацій також подаються окремим файлом;

- при складанні списку використаних джерел та літератури не використовувати автоматичні списки;

- при використанні додаткових шрифтів у тексті статті подати їх назви.

REFERENCES

· Блок REFERENCES  подається після списку використаних джерел для включення публікації в обіг наукової інформації та індексування наукометричними системами (Google Scholar тощо).

·  У цьому блоці всі використані джерела наводяться латиницею, тобто джерела, що в оригіналі мають латинську назву, подаються без змін, а кириличні – транслітеруються.

·  Транслітерація україномовних джерел здійснюється відповідно до Постанови кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 року «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», російськомовних – згідно з наказом ФМС Росії № 26 від 3 лютого 2010 року.

Автоматичну транслітерацію можна здійснити за посиланнями:

1) для україномовних джерел:

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (Стандарт - Паспортна транслітерація, КМУ 2010)

або translit.kh.ua (обрати Паспортний стандарт);

2) для російськомовних джерел:

http://ru.translit.net/?account=zagranpasport (Стандарт – загранпаспорт).

Транслітерацію можна виконати самостійно, транслітеруючи кириличні символи україномовних джерел латинськими відповідниками згідно до Постанови КМУ (таблиця з сайту rada.gov.ua):

Українська абетка

Латинка

Примітка

Аa

 

Бб

Bb

 

Вв

Vv

 

Гг

Hh

 

Ґґ

Gg

 

Дд

Dd

 

Ее

Ee

 

Єє

Ye

ie

на початку слова

в інших позиціях

Жж

Zh zh

 

Зз

Zz

 

Ии

Yy

 

Іі

Ii

 

Її

Yi

i

на початку слова

в інших позиціях

Йй

Y

i

на початку слова

в інших позиціях

Кк

Kk

 

Лл

Ll

 

Мм

Mm

 

Нн

Nn

 

Оо

Oo

 

Пп

Pp

 

Рр

Rr

 

Сс

Ss

 

Тт

Tt

 

Уу

Uu

 

Фф

Ff

 

Хх

Kh kh

 

Цц

Ts ts

 

Чч

Ch

 

Шш

Sh sh

 

Щщ

Shch shch

 

Юю

Yu

iu

на початку слова

в інших позиціях

Яя

Ya

ia

на початку слова

в інших позиціях

Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh», м'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

Транслітерація російськомовних джерел виконується відповідно до вимог наказу ФМС Російської Федерації від 3 лютого 2010 р. № 26. Наступна таблиця складена за матеріалами сайту translit.net:

Русский алфавит

Латиница

Примечание

Аa

 

Бб

Bb

 

Вв

Vv

 

Гг

Gg

 

Дд

Dd

 

Ее

Ee

 

Ёё

Ee

 

Жж

Zh zh

 

Зз

Zz

 

Ии

Ii

 

Йй

Ii

 

Кк

Kk

 

Лл

Ll

 

Мм

Mm

 

Нн

Nn

 

Оо

Oo

 

Пп

Pp

 

Рр

Rr

 

Сс

Ss

 

Тт

Tt

 

Уу

Uu

 

Фф

Ff

 

Хх

Kh kh

 

Цц

Tc tc

 

Чч

Ch

 

Шш

Sh sh

 

Щщ

Shch shch

 

Ъъ

не воссоздаётся

Ыы

Yy

 

Ьь

не воссоздаётся

Ээ

Ee

 

Юю

Iu

 

Яя

Ia

 

·  Список використаних джерел (References) подається відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological Association).

·  Автоматично список використаних джерел відповідно до стандарту APA можна оформити на сайтах: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book, http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

·  При оформленні блоку References не можна використовувати позначки бібліографічного опису за держстандартом ВАК («//», «/», «–» , « ; », « : »). Окремі частини запису відокремлюються за допомогою крапки, коми, проміжку, круглих або квадратних дужок та курсиву.

Зразки References у стилі APA (American Psychological Association).

1. Книга.

Прізвище та ініціали автора (авторів) транслітеруються. Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва книги транслітерується та перекладається. Перекладена назва подається в квадратних дужках. Курсивом указується транслітерована назва книги. Подається місце видання англійською мовою та транслітерована назва видавництва. В квадратних дужках зазначається мова.

Схема посилання:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of book transliterated [Title of book translated]. Location: Publisher. [In Language].

Приклад:

Isaievych, Ya. (2002). Ukrainske knyhovydannia: vytoky, rozvytok, problemy [Ukrainian book publishing: origin, development, issues]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva imeni I. Krypiakevycha NAN Ukrainy. [In Ukrainian].

Якщо є вказівка на видання, том, номер видання, укладача, редактора, коректора, перекладача, ілюстратора тощо – ці дані подаються в перекладі англійською мовою скорочено:

видання – ed. (від edition);

перероблене видання – rev. ed. (від revised edition);

друге видання – 2nd ed. (від second edition);

том – vol. (від volume);

томи – vols. (від volumes);

номер – no. (від number);

номери – nos. (від numbers);

частина – pt. (від part);

параграф – para. (від paragraph);

додаток – suppl. (від supplement);

переклад – trans. (від translation);

ілюстрація – ill. (від illustration);

креслення – des. (від design);

мапа – map;

укладач – Comp. (від Compiler);

укладачі – Comps. (від Compilers);

редактор – Ed. (від Editor);

редактори – Eds. (від Editors);

коректор – Rev. (від Reviser);

коректори – Revs. (від Revisers);

перекладач(і) – Trans. (від Translator(s);

ілюстратор(и) – Illus. (від Illustrator(s);

та ін. (про авторів, редакторів та ін.) – et al (використовується, якщо кількість авторів (редакторів, укладачів тощо) є більшою за шість осіб, тоді подається прізвище та ініціали першого автора (редактора, укладача тощо) та et al замість переліку інших осіб.

Схема посилання:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of book transliterated [Title of book translated] (A. Editor, B. Editor, & C. Editor, Eds., 2nd ed., Vol. 1, pp. 1–15). Location: Publisher. [In Language].

Приклад:

Onyshchenko, O. S., Beliaieva L. V., Dziubych S. A., Novosiolova L. S., Omelchuk V. Yu., Ustynovskyi D. V. (2012). Bibliohrafiia prats V. I. Vernadskoho. Literatura pro zhyttia ta diialnist [Bibliography of V. I. Vernadsky works. Literature about his life and activities] (A. H. Zahorodnii et al, Eds.). In Vybrani naukova pratsi akademika V. I. Vernadskoho (Series Ed.): Vol. 10. Kyiv: Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. [In Ukrainian].

2. Розділ книги.

Прізвище та ініціали автора (авторів) транслітеруються. Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва розділу транслітерується та перекладається. Назва книги, з якої взято розділ, транслітерується та перекладається. Подається місце видання англійською мовою та транслітерована назва видавництва. Курсивом указуються транслітеровані назви розділу та книги. Перекладені назви подаються в квадратних дужках. Прізвище та ініціали редактора (редакторів) транслітеруються. Після назви книги в дужках указується номер видання, номер тому, сторінки (сторінка) посилання. В квадратних дужках зазначається мова.

Схема посилання:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of chapter transliterated [Title of chapter translated]. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book transliterated [Title of book translated] (Rev. ed, Vol. 1, pages range). Location: Publisher. [In Language].

Приклад:

Franchuk, V. Yu. (2012). Vtracheni nadii [The lost hopes]. In V. V. Zhaivoronok (Ed.), Oleksandr Opanasovych Potebnia. Storinky zhyttia i naukovoi diialnosti [Oleksandr Opanasovych Potebnia. The pages of life and scientific career] (pp. 111­–134). Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho. [In Ukrainian].

3. Стаття в періодичному виданні.

Прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті та назва періодичного видання транслітеруються. Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва статті перекладається англійською мовою й подається в квадратних дужках. Транслітерована назва статті та транслітерована назва журналу виділяються курсивом. Для журналів, що мають нумеровані томи й випуски, вказуються номер тому й номер випуску, номер тому виділяється курсивом. Слова «том» та «випуск» не зазначаються. У назві статті з великої літери пишеться лише перше слово, в назві періодичного видання кожне слово пишеться з великої літери.

Схема посилання:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. In Title of periodical transliterated [Title of periodical translated], volume number (issue number), pages range. [In Language].

Приклади:

Novytskyi, O. (1926). Symvolichni obrazy na rytynakh kyivskykh starodrukiv [Symbolic images on engravings of Kyiv old printed books]. In Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka [Notes of the Shevchenko Scientific Society], 144–145, pp. 141–156. [In Ukrainian].

Ermolin, D. S. (2012). Etnograficheskoe izuchenie albancev Priazovia: etapy, itogi, perspektivy [Ethnographic study of the Priazovie Albanese: stages, results, perspectives]. In Etnograficheskoe obozrenie, 1, pp. 213–220. [In Russian].

4. Архівне джерело.

Зазначається автор; дата; назва (транслітерована та її переклад); опис документа (вид – лист, стаття, нарис, есе тощо); назва, номер колекції/ архівного фонду; номер документа; назва архіву та місце його розташування. В квадратних дужках зазначається мова документа. При відсутності певних даних їх можна опустити й зазначити наявні дані.

Схема посилання:

Author, A. A. (Year, Month Day). Title of material. [Description of material]. Name of collection (Call number, Box number, File name / number). Name of repository, location of repository. [In Language].

Приклад:

Shudria, M. A. (1989). Stezhky vishchoho kobzaria. T. H. Shevchenko v Kyievi [The paths of a prophetic kobzar. T. H. Shevchenko in Kyiv]. [Essay]. The archive of M. A. Shudria (Fond 299, Unit 183). The Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Приклад (скорочений запис):

Fond 299, Unit 183. The Institute of Manuscript, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

5. Дисертація та автореферат дисертації.

Назва дисертації або автореферата транслітерується та перекладається. Транслітерований варіант подається курсивом, перекладений – у квадратних дужках. Вказується, яка саме дисертація або автореферат (Doctoral dissertation – дисертація на здобуття ступеня докора наук, PhD dissertation – дисертація на здобуття ступеня доктора філософії та кандидата наук, Extended abstract of PhD dissertation – автореферат дисертації на здобуття ступеня доктора філософії або кандидата наук, Master’s thesis – магістерська дисертація тощо). Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Надається транслітерована назва установи, в якій було захищено дисертацію, або її офіційний переклад (останній варіант є бажаним).

Схема посилання:

Author, A. A. (Year). Title of dissertation transliterated [Title of dissertation translated] (Doctoral dissertation, PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation etc). Name of Institution, Location. [In Language].

Приклад:

Lytvynova, L. A. Dysertatsiini doslidzhennia yak dzherelo vyznachennia stanu i tendentsii rozvytku knyhoznavstva, bibliotekoznavstva, bibliohrafoznavstva v Ukraini (1994-2012) [Dissertational researches as a source for defining the state and tendencies of the development of Book Studies, Library Studies and Bibliography Studies in Ukraine (1994–2012)] (PhD dissertation). V. Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

6. Тези доповідей, матеріали конференцій.

Назва доповіді транслітерується та перекладається. Переклад подається в квадратних дужках. Вказується, де надруковано доповідь (курсивом), а саме: тези доповіді – Abstracts of Papers, Матеріали (труди) конференції (симпозіуму, з’їзду тощо) – Proceedings of the Conference (Simposium, Congress etc). В дужках подаються сторінки публікації. Подається місце видання англійською мовою та транслітерована назва видавництва. Дата конференції (симпозіуму, з’їзду тощо) подається в дужках після прізвища та ініціалів автора. В квадратних дужках указується мова публікації.

Схема посилання:

Author, A. A. (Year, Month). Title of contribution transliterated [Title of contribution translated] In Abstracts of Papers / Proceedings of the Conference (Symposium / Congress) (pages range). Location: Name of the Institution. [In Language].

Приклад:

Gerasimova, T. V. (2015, October). Osobystist Tarasa Shevchenka v doslidzhenni Mykoly Shudri (za materialamy fondiv Instytutu rukopysu NBUV [The personality of Taras Shevchenko in the research of Mykola Shudria (based on the materials of the Institute of Manuscript of VNLU fonds)]. In Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia [Library. Science. Communication]: Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 147–149). Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Рекомендації зі складення англомовної пристатейної бібліографії (References) укладено за Посібником Американської Психологічної Асоціації (Publication manual of the American Psychological Association, 6th ed.).